Сутність економічної безпеки підприємства. Сутність системи економічної безпеки підприємства. Основні типи та характеристика негативного впливу на економічну безпеку підприємства. Методи оцінки ризиків, страница 16

3)  хеджування (від англ. hedge — страховка, гарантія) - позиція термінових угод, установлювана на одному ринку, для компенсації впливу цінових ризиків рівної, але протилежною терміновою позицією (позицією термінових угод), на іншому ринку. Хеджування здійснюється з метою страхування ризиків зміни цін, найбільш часто зустрічається хеджування ф'ючерсними контрактами). Ф'ючерс - стандартний терміновий біржовий контракт купівлі-продажу базового активу, при висновку якого сторони (продавець і покупець) домовляються тільки про рівень ціни і строк поставки активу, обговорюючи заздалегідь всі параметри активу, та несуть зобов'язання перед біржею аж до його виконання. Типи хеджувания:

-  класичне (чисте) - хеджування шляхом заняття протилежних позицій на ринку реального товару і ф'ючерсному;

-  повне або часткове. Повне припускає страхування ризиків на ф'ючерсному ринку на повну суму угоди. Даний вид хеджування повністю виключає можливі втрати, пов'язані із ціновими ризиками. Часткове хеджування страхує тільки частину реальної угоди;

-  предхеджування, яке припускає покупку або продаж термінового контракту задовго до укладення угоди на ринку реального товару. У період між укладенням угоди на терміновому ринку та висновком угоди на ринку реального товару ф'ючерсний контракт служить замінником реального договору на поставку товару. Даний тип найбільш часто зустрічається на ринку акцій;

-  перехресне хеджування. На ф'ючерсному ринку відбувається операція з контрактом не на базовий актив ринку реального товару, а на інший фінансовий інструмент. Наприклад, на реальному ринку відбувається операція з акцією, а на ф'ючерсному - з ф'ючерсом на біржовий індекс;

4)  диверсифікованість - процес розподілу капіталу між різними сферами впливу, які безпосередньо пов'язані між собою. Вона дозволяє уникнути частини ризику при розподілі капіталу між різними сферами діяльності (наприклад, диверсифікованість діяльності  - збільшення асортиментів продукції та спектра наданих послуг, орієнтація на різні соціальні групи населення й ін.; диверсифікованість ринків збуту - одночасна робота на різних ринках, яка припускає компенсацію невдачі на одному з них успіхом на інших; диверсифікованість закупівель сировини та матеріалів - взаємодія з багатьма постачальниками, що дозволяє залежати підприємству від ненадійності постачальників, зриву поставок й ін.);

5)  при спільному веденні робіт декількох підприємств чітке розмежування обов'язків і прав між сторонами, а також умови переходу робіт і відповідальності від одного учасника до іншого.

В економічній літературі прийнято виділяти такі функціональні характеристики ризиків:

-  інноваційна функція. Реалізується при необхідності пошуку нетрадиційного шляху рішення проблем, що виникають при ризикових ситуаціях. Такого роду ситуації приводять до підвищення ефективності роботи підприємства;

-  захисна функція. Оскільки підприємство, перебуваючи в нестабільному економічному середовищі, постійно знаходиться у ризиковій ситуації, вона робить його нечутливим до ризику і цілком адекватним при реагуванні на ризик;

-  функція координування. До ризику схильні як авантюристи, так і люди більш прагматичне. При прийнятті рішень необхідно дотримуватися суб'єктивної точки зору, прораховуючи всі можливі втрати, яким би великим не був передбачуваний прибуток. Але необхідно пам'ятати і про той факт, що найбільш ризиковий сегмент ринку саме інновації;

-  функція аналізу. Ризикова ситуація, як правило, припускає швидке прийняття найбільш оптимального рішення з існуючих. Причому отриманий результат повинен бути найбільш ефективним. Саме перебування у таких ситуаціях приводить до  максимального використання існуючого аналітичного апарату;

-  функція контролю. Мається на увазі той факт, що якщо проводити постійний моніторинг зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства, загроза виникнення ризикової ситуації стає мінімальною.