Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни "Економічна діагностика", страница 17

5.4 Аналіз наявності і використання джерел засобів підприємства

Оцінка складу і динаміки джерел власних засобів

Аналіз складу і динаміки джерел власних засобів виконується в табл. 5.5.

Таблиця 5.5 – Структура і динаміка джерел власних засобів підприємства

Показник

На початок року

На кінець року

Змінення

Темп росту,%

тис.

грн

% до підсумку

тис.

грн.

% до підсумку

тис.

грн.

%до підсумку

1. Статутний капітал

2. Спеціальні фонди і цільове фінансування

3. Нерозподілений прибуток

4. ВСЬОГО

    100

      100

5. Виручка від реалізації продукції

6. Обіговість власних ресурсів, разів

В процесі аналізу виявляються причини змінення загальної суми власних джерел. Ріст джерел власних засобів – позитивне явище і відображає зміцнення фінансової незалежності та фінансової стійкості підприємства.

Важливішим джерелом поповнення власних засобів підприємства є прибуток, отриманий у звітному періоді. Але використаний протягом року на поповнення власних засобів прибуток вже включено до статей “Спеціальні фонди і цільове фінансування”, “Уставний капітал”. Тому як самостійне джерело  власних засобів підприємства показується нерозподілена частина прибутку, яка визначається як різниця між сумою балансового прибутку та використанням прибутку.

Обертання власних фінансових ресурсів показує швидкість обороту вкладених у виробництво власних фінансових ресурсів. Повільне обертання свідчить про бездіяльність частини власних фінансових ресурсів і необхідність пошуку альтернативних можливостей вкладення ресурсів.

   У висновку до табл. 5.5 відповісти на наступні питання:

-  як змінилася сума джерел власних засобів підприємств протягом року, внаслідок яких факторів;

-  як змінилася структура джерел власних засобів підприємства, який вплив така зміна структури справляє на фінансовий стан підприємства;

-  які зміни відбулися у обіговості власних ресурсів, якими факторами вони обумовлені і який вплив можуть мати на фінансовий стан підприємства.

Оцінка ступеню маневреності джерел засобів підприємства

Власні джерела засобів підприємства, а також довгострокові кредити банків використовуються для формування необоротних активів підприємства та забезпечення мінімальної потреби в оборотних засобах.

Співвідношення між джерелами засобів, які направляються в основні та оборотні засоби, відображає долю капіталу підприємства, якою воно може оперативно маневрувати. Чим вищий цей коефіцієнт, тим вища фінансова стійкість підприємства.

Величина власних джерел оборотних засобів підприємства визначається як різниця між сумою власних джерел  засобів, довгострокових кредитів та необхідними активами підприємства, тобто як різниця між сумою підсумків першого і другого і третього розділу пасиву балансу і першого розділу активу балансу. Розрахунки виконуються в табл. 5.6.

Таблиця 5.6 - Розрахунок власних джерел оборотних засобів підприємства, тис.  грн

 

Показник

На початок року

На кінець року

Зміна

1. Джерела власних коштів

2. Довгострокові кредити і позики

3. Всього довгострокових фінансових ресурсів

4. Необоротні активи

5. Наявність власних джерел оборотних засобів

6. Коефіцієнт маневренності, %