Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни "Економічна діагностика", страница 18

У висновках до таблиці 5.6 відповісти на наступні питання:

-  як змінилася сума всього дострокових фінансових ресурсів підприємства, під впливом яких чинників;

-  збільшилася, чи навпаки, зменшилася маневреність засобів підприємства, чим викликані такі зміни і як вони впливають на фінансовий стан підприємства.

Аналіз джерел засобів і показників фінансової стійкості підприємства

Загальна сума джерел засобів включає, крім власних, довгострокові і короткострокові позикові джерела, склад яких відображено в розділах 3 і 4 пасиву балансу.

Фінансова стійкість підприємства залежить від співвідношення позикових і власних засобів, темпів поповнення власних засобів, ступеня залучення довгострокових зобов’язань, раціональності вкладення фінансових ресурсів в активі підприємства.

Фінансова стійкість характеризується наступними показниками:

1. Коефіцієнт автономії: відношення джерел власних засобів до валюти балансу.

2. Питома вага позикових джерел засобів: відношення суми позикових джерел засобів до валюти балансу.

3. Коефіцієнт боргу: відношення позикових джерел засобів до власних.

4. Коефіцієнт довгострокового залучення позикових джерел засобів: відношення суми довгострокових кредитів та позикових засобів до власних джерел засобів плюс довгострокові кредити і позикові засоби. 

5. Коефіцієнт інвестування власних ресурсів: відношення суми необоротних активів до власних джерел засобів.

6. Коефіцієнт інвестування довгострокових фінансових ресурсів: відношення необоротних активів до суми джерел власних засобів і довгострокових кредитів та позик.

Визначена економічними дослідженнями теоретична (нормативна) величина коефіцієнту автономії повинна бути не меншою за 0.5, після чого підприємство втрачає фінансову стійкість. Звідси випливає, що питома вага позикових джерел не повинна бути більшим за 0.5, а коефіцієнт боргу не повинен перевищувати 1. Це означає, якщо підприємство на 1 грн. власних джерел залучає стільки ж або більше позикових, то воно фінансово нестійке (власні джерела не перевищують позикові).

Але може бути й інша ситуація, коли сума позикових джерел засобів значно менша за суму власних джерел засобів тому що підприємство не може прибавити інвесторів (наприклад, це – характерна для залізниць України в теперішній час). Тоді видиму фінансову незалежність від зовнішніх джерел фінансування не можна розглядати як позитивний факт.

Вважається доцільним, що необоротні активи на 50% фінансуються за рахунок власних джерел засобів і на 50% - за рахунок довгострокових позик. Звідси випливають наступні теоретичні межі коефіцієнтів:

-  коефіцієнт довгострокового залучення позикових засобів повинен бути не меншим 0.5;

-  коефіцієнт інвестування власних фінансових ресурсів   повинен бути більшим 1, але меншим 2;

-  коефіцієнт інвестування довгострокових ресурсів повинен бути меншим 1, що відповідає ситуації, коли довгострокові фінансові ресурси  покривають всі необоротні і частково оборотні активи підприємства.

Для оцінки складу і динаміки джерел засобів підприємства та показників його фінансової стійкості складається табл. 5.7.

У висновку відповісти на наступні питання:

-  про що свідчить зміна коефіцієнту автономії та питомої ваги позикових коштів, за рахунок яких чинників вона відбулася; порівняти ці показники з нормативними значеннями;

-  як змінився протягом звітного року коефіцієнт боргу, і до яких наслідків це може призвести; порівняти з нормативними значеннями;

-  як змінилися і внаслідок яких факторів коефіцієнти довгострокового залучення позикових коштів, інвестування власних ресурсів та інвестування довгострокових ресурсів; порівняти з нормативними значеннями;

-  погіршився чи покращився фінансовий стан підприємства, обґрунтувати.