Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни "Економічна діагностика", страница 19

Таблиця 5.7 - Склад і динаміка джерел коштів і показники фінансової стійкості підприємства

Показник

На початок року

На кінець року

Зміна

Темп росту, %

1. Всього джерел коштів,тис.грн.

2. Джерела власних коштів, тис.грн.

3. Позикові джерела коштів, в т.ч.

  а) довгострокові

  б) короткострокові кредити і позикові кошти

  в) кредиторська заборгованість

4. Коефіцієнт автономії

5. Питома вага позикових коштів

6. Коефіціент боргу

7. Коефіціент довгострокового залучення позикових коштів

8. Коефіціент інвестування власних ресурсів

9. Коефіціент інвестування довгострокових ресурсів

5.5. АНАЛІЗ ПЛАТОСТРОМОЖНОСТІ І ЛІКВІДНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Підприємство вважається платоспроможним, якщо його активи більші за зовнішні зобов’язання, тобто активи підприємства перевищують суму ІІ і ІІІ розділів пасиву. Ця умова виконується практично для будь-якого підприємства.

Ліквідність – це спроможність підприємства сплатити свої поточні (короткострокові) зобов’язання в установлені строки. Підприємство ліквідне, якщо його оборотні засоби (ІІ розділу активу) більші за його короткострокові зобов’язання (ІV  розділ пасиву).

Для кількісної оцінки ступеня ліквідності розраховуються наступні показники:

1. Коефіцієнт покриття: відношення загальної суми оборотних засобів до короткострокових зобов’язань. Нормативна величина -  2-2,5.

2. Уточнений коефіцієнт покриття: відношення суми активів, які можна легко реалізувати (грошові кошти і вкладення, дебіторська заборгованість та виробничі запаси), до короткострокових зобов’язань.

Нормативна величина – 1-2, що відповідає нормальній ліквідності.

3. Коефіцієнт ліквідності: відношення суми ліквідних активів, тобто грошових коштів і вкладень в розрахунках до короткострокових зобов’язань. Добрим показником вважається величина цього коефіцієнта 0,7 – 0,8.

4. Коефіцієнт абсолютної ліквідності: відношення грошових коштів і вкладень до короткострокових зобов’язань. Для забезпеченні ліквідності підприємства вважається достатньою величина цього коефіцієнту від 0,2 до 0,25.

5. Коефіцієнт матеріального покриття: відношення суми запасів і витрат до короткострокових зобов’язань. Рост цього коефіцієнту свідчить про зниження ліквідності.

6. Час обертання ліквідних активів: відношення суми ліквідних активів (грошових коштів, вкладень і дебіторської заборгованості) до суми одноденних витрат підприємства. Час обертання ліквідних активів показує, скільки днів підприємство може здійснювати господарську діяльність без додаткових джерел надходжень.

Для оцінки ступеня ліквідності підприємства складається табл. 5.8.

У висновку відповісти на наступні запитання:

-  як змінилися коефіцієнт покриття та уточнений коефіцієнт покриття, під впливом яких чинників, порівняти з нормативними значеннями;

-  як змінилися коефіцієнти ліквідності та абсолютної ліквідності, які фактори спричинили зміни, порівняти показники з нормативними значеннями;

- як впливає зміна коефіцієнта матеріального покриття на ліквідність

-  підприємства, якими чинниками вона була викликана;