Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни "Економічна діагностика", страница 21

Таблиця 5.9 – Фінансові  результати  підприємства

Показник

На початок року

На кінець року

Зміна

1. Виручка від реалізації продукції, тис. грн.

2. Прибуток балансовий, тис. грн.

3. Джерела коштів, всього, тис. грн., в т.ч.

          а) власні

          б) довгострокові кредити і позики

4. Рентабельность підприємства, %

5. Рентабельность власних ресурсів, %

6. Рентабельность довгострокових ресурсів, %

7. Рентабельность продукції, %

8. Фондовіддача, %

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.  Крепкий Л. М. Экономическая диагностика предприятия. М.: Экономика, 2006, 215 с.

2.  Герасимчук В.Г. Діагностика системи управління підприємством: Навч. Посібник. – К.: ІСДО, 1995. – 120 с.

3.  Федонін О.С., Рєпіна І.М. , Олєксюк О.І. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч.пос. – К.: КНБУ, 2003. – 316 с.

4.  Портер М. Стратегія конкуренції / Пер. з англ. А.Олійник, Р.Скільського. – К.: Основи, 1997. – 390 с.

5.  Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. – М.: ИНФРА – М, 2000. – 312 с.

6.  Григорьев В.В., Островкин И.М. Оценка стоимости предприятий: имущественный подход. – М.: Дело, 1998. – 224 с.

7.  Федотова М.А., Уткин Э.А. Оценка недвижимости и бизнеса. – М.: Тандем; Экмос, 2000. – 352 с.

8.   Оценка стоимости предприятия (бизнеса): Учеб. пособие / Под ред.        Н.А. Абдулаева, Н.А. Колайко. – М.: ЭКМОС, 2000. – 352 с.

9.  Оценка бизнеса: Учебник /Под ред.. А.Г.Грязновой, М.А.Федотовой. – М.: Финансы и статистика, 1999.

10.  Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій. – К.: Київ Нац. Екон. Університет, 2001. – 580 с.

11.  Анализ хозяйственной деятельности железных дорог: Учебник для вузов ж/д транспорта. /Под ред. Н. Г. Винниченко – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1982 – 335 с.

12.  Экономика международного транспорта: Учебник для вузов ж/д транспорта. /Под ред. В. А. Дмитриева – М.: Транспорт, 1997 – 328 с.

13.  Экономический анализ хозяйственной деятельности предприятий и объединений: Учебник /Под ред. С. Б. Барнггольц и Г. М. Тация - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 1986 – 407 с.

14.  Экономический анализ работы дороги и предприятий. Мышковский И. Д. – М.: Транспорт, 1973. – 192  с.

15.  Анализ хозяйственной деятельности предприятий железнодорожного транспорта: Учебник для техникумов ж/д транспорта /Под ред. Н. Я. Клеща. – М.: Транспорт, 1987. – 232 с.

16.  Номенклатура витрат по основній діяльності підприємств залізничного транспорту України: Офіційне видання /Наук. кер. М. В. Макаренко, Ю. М. Цвєтов. – К.: ВАТ “ІКТП-Центр”, 2000 .

17.  Теория анализа хозяйственной деятельности: Учебник /Под общ. Ред. В. В. Осмоловского. – Мн.: Высшая школа, 1989. – 351 с.

18.  Хелферий Э. Техника финансового анализа /Пер. с англ. под  ред. П. П. Белых. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 663 с.

19.  Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория анализа хозяйственной деятельности: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 1987. – 287 с.

20.  Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 2-е изд., перераб. и доп. – Мн.: ИП “Экоперспектива”, 1998. – 498 с.

21.  Бужинець Ф. Ф., Мних Е. В., Олійник О. В. Економічний аналіз: практикум. Навчальний посібник – Житомир, ЖІТІ, ПП “Рута”, 2000. – 416 с.