Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни "Економічна діагностика", страница 15

У складі нематеріальних активів наявне програмне забезпечення ПЕОМ. На нематеріальні активи також нараховується знос. Підвищення або зменшення первісної вартості нематеріальних активів може відбуватися за рахунок їх придбання або реалізації.

Для характеристики нематеріальних активів підприємства складається табл. 5.2.

У висновку відповісти на наступні питання:

-  як змінилась сума необоротних активів на кінець року, під впливом яких чинників;

-  чим викликана зміна коефіцієнтів зносу і придатності, погіршився чи покращився стан основних засобів підприємства;

-  як змінилася фондовіддача, під впливом яких факторів;

-  позитивною чи негативною була зміна коефіцієнту обертання необоротних активів, який вплив може  мати це змінення на фінансовий стан підприємства.

Таблиця 5.2 - Стан и використання необоротних активів підприємства

Показник

На початок року

На кінець року

Зміна

Темп росту, %

1.Основні засоби:

2.первісна вартість, тис.грн.

3.знос, тис.грн.

4.залишкова вартість, тис.грн.

5.Нематеріальні активи:

6.первісна вартість, тис.грн.

7.знос, тис.грн.

8.залишкова вартість, тис.грн.

9.Всього необоротних активів

10.первісна вартість, тис.грн.

11.знос, тис.грн.

12.залишкова вартість, тис.грн.

13.Коефіціент зносу основних засобів

14.Коефіціент придатності основних засобів

15.Обсяг реалізації продукції, тис.грн.

16.Прибуток балансовий, тис.грн.

17.Фондовіддача,%

18.Коефіціент обертання необоротних засобів

5.3  АНАЛІЗ ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ

Оцінка складу, динаміки та показників використання оборотних засобів

Узагальнюючим показником використання оборотних засобів є їхнє обертання.

Для виміру обертання оборотних засобів використовують наступні показники:

1) коефіцієнт обертання запасів і витрат: відношення собівартості реалізованої  продукції до суми оборотних засобів у запасах і витратах;

2)час обертання запасів і витрат: відношення тривалості звітного періоду (360 днів) до коефіцієнту обертання запасів і витрат;

3) коефіцієнт обертання  рахунків дебіторів: відношення виручки від реалізації продукції до величини дебіторської заборгованості;

4) час обертання рахунків дебіторів: відношення  тривалості звітного періоду до коефіцієнту обертання рахунків дебіторів;

5) операційний цикл: сума часу обертання рахунків дебіторів і часу обертання запасів і витрат.

Операційний цикл показує, протягом якого часу оплачуються рахунки дебіторів і реалізуються запаси, тобто час,  протягом якого оборотні засоби в запасах і розрахунках перетворюються на готівкові грошові засоби.

Прискорення  обертання оборотних засобів, яке виражається у підвищенні коефіцієнтів обертання та скороченні часу обертання, позитивно впливає на результати діяльності підприємства: чим скоріше обертаються оборотні засоби, тим менше їх потрібно при даному обсязі господарської діяльності.

Для оцінки складу, динаміки й показників використання оборотних засобів складається табл. 5.3.