Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни "Економічна діагностика", страница 2

Госпо-

дарства

Темп росту обсягу виконаних робіт , %

Темп росту середньо-

річної вартості основних засобів, %

Темп росту

продук-тивності праці, %

Співвідно-шення

темпів росту продуктив-

ності заро-

бітної плати, %

Зміна фондо-віддачі, %

1

101,1

103,0

102,0

102,2

116,7

2

104,4

99,0

103,4

107,8

112,1

3

103,2

102,0

104,0

101,9

108,4

4

102,1

122,0

105,8

102,4

104,0

5

103,8

113,0

98,4

103,2

106,0

Вирішити таку задачу методами, які були розглянуті вище, не можна. Однак, в практичній діяльності часто виникають ситуації, коли необхідно одночасно  і обґрунтовано вивчити сукупність показників. В таких випадках використовують метод відстаней, який базується на просторовій уяві людини. Кожний з досліджуваних об’єктів може бути поданий як точка в n – мірному просторі. Визначивши відстань між точками і співставивши їх, можна визначити, яке підприємство краще. Для визначення відстані між точками необхідно знати характеристику n– мірного простору, координати точок, точку – еталон, n – мірний простір обмежується числами показників, наведеними в комплексній задачі (в нашому випадку n = 5). Координати точок  кількісні значення показників для кожного підприємства. Точка-еталон   відповідає умовному підприємству, показники якого є найкращими. В даному випадку точка-еталон має такі координати:

=108,2 ;  =120,0 ;  =103,0 ;  =106,8 ; =116,7.

     Відстань -го  підприємства від точки еталону визначається за формулою

     Розрахунки будемо проводити за допомогою методу відстаней. В кожній графі таблиці  вихідних даних знаходимо кращій показник для даної сукупності в залежності від характеру показника (стимулятор, дестимулятор). Наприклад, собівартість – це показник – дестимулятор, тобто його треба зменшувати, продуктивність – показник-стимулятор, його треба збільшувати. Після цього всі елементи графи поділяємо на знайдене краще значення відповідного показника (для стимулятора найкрищим є найбільше значення, а для дестимулятора – найменше) і визначаємо   . З отриманих часток складаємо нову таблицю 2.2.

Таблиця 2.2 - Розрахункова таблиця

Господарства

1

0,944

0,867

1

0,985

1

2

0,956

0,817

0,984

1

0,961

3

1

0,842

0,990

0,945

0,929

4

0,925

1

0,979

0,949

0,891

5

0,950

0,858

0,965

0,985

0,908

     Для кожної частки знаходимо доповнення до одиниці , зводимо його в квадрат. Підсумовуємо елементи по кожнім рядку і визначаємо . Розрахунок оформляємо в таблицю 2.3.

     Кращим є перше підприємство, тому що величина =0,145   найменша в даній сукупності.

 Таблиця 2.3 -  Визначення   для наведених господарств

Госпо-дарство

1

0,003

0,018

0

0,0002

0

0,0212

0,145

2

0,002

0,033

0,003

0

0,001

0,0390

0,197

3

0

0,025

0,0001

0,024

0,005

0,0541

0,233

4

0,006

0

0,0004

0,003

0,012

0,0214

0,146

5

0,003

0,020

0,001

0,0002

0,008

0,0322

0,179

Методи комплексної оцінки господарської діяльності дозволяють визначити ефективність прийнятих раніше рішень, оцінити госпрозрахункову діяльність підприємств і їхніх підрозділів. Метод відстаней досить простий, доступний і при використанні ЕОМ дає можливість робити розрахунки для будь-яких сукупностей.