Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни "Економічна діагностика", страница 14

Інтенсивність використання господарчих засобів підприємства виражає показник їх обіговості, який розраховується як відношення виручки від реалізації продукції до загальної суми господарчих засобів.

Коефіцієнт обіговості показує, скільки разів на рік здійснюється  повний цикл виробництва та обороту.

Таблиця  5.1 - Господарчі кошти підприємства, їх структура та ефектівність використання

Показник

На початок року

На кінець року

Зміна

Темп росту, %

тис.

грн

% до підсумку

тис.

грн

% до підсумку

тис.

грн

% до підсумку

1. Основні засоби

2. Нематеріальні активи

3. Оборотні засоби

4. Всього господарчіх засобів

5. Виручка від реалізації продукції

6. Прибуток балансовий

7. Коефіціент ефектівності використання засобів

8. Коефіціент обертання господарчих засобів

У висновку до табл. 5.1 відповісти на наступні питання:

-  як змінилася загальна сума господарчих засобів підприємства на кінець року, під впливом яких факторів;

-  які зміни відбулися в структурі господарчих засобів;

-  підвищилася чи, навпаки, зменшилася ефективність використання засобів підприємства внаслідок яких факторів.

5.2 АНАЛІЗ СТАНУ І ВИКОРИСТАННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

У ході аналізу необхідно визначити:

-  наявність необоротних активів ті їх змінення протягом аналізованого періоду;

-  коефіцієнту зносу та придатності основних засобів та їх зміну;

-  фондовіддачу та її змінення;

-  коефіцієнт обертання та його зміну.

Основні засоби у бухгалтерському балансі відображаються за первісною та залишковою вартістю, також відображається сума їх зносу.

Зміна величини основних фондів може бути викликана надходженням на підприємство основних засобів або їх вибуттям, зміною їхньої вартості у зв’язку з уточненням, а також у випадку переоцінки.

Збільшення зносу може бути викликане надходженням на підприємство зношених основних фондів, а також  нарахуванням зносу на діючі основні фонди. Знос зменшується при вибутті з підприємства зношених основних фондів. Залишкова вартість основних фондів зростає як при надходженні основних фондів на підприємство, так і у випадку зменшення сум зносу.

Коефіцієнт зносу основних фондів визначається відношенням суми нарахованого зносу до первісної вартості основних засобів. Коефіцієнт придатності нараховується як відношення залишкової  вартості основних засобів до первісної. Ці показники  розраховуються в процентах. Порівняння зношеності основних фондів на початок і кінець періоду характеризує зношеність основних фондів протягом звітного періоду їх експлуатації.

Фондовіддача характеризує ефективність використання основних засобів на підприємстві. Фондовіддача визначається відношенням суми прибутку, отриманого за  розрахунковий період, до залишкової вартості основних виробничих фондів. Необхідно пам’ятати, що в  бухгалтерському балансі приводиться загальна сума основних фондів підприємства: виробничих та невиробничих.

Коефіцієнт обертання необоротних активів розраховується як відношення виручки від реалізації продукції до вартості необоротних активів. Він показує число оборотів даного виду засобів протягом звітного періоду.