Підтримка розвитку малого бізнесу в Україні, страница 2

До недоліків малого бізнесу можна віднести, наприклад, те, що підприємства позбавлені можливості займатися великомасштабними науковими дослідженнями. Малий бізнес працює під ризиком стати банкрутом, що залежить не від уміння менеджерів, а здебільшого від впливу зовнішнього середовища. Тому в кризові для економіки періоди невеликі підприємства в першу чергу стають банкрутами.
У малого підприємства немає можливості купувати сировину зі значними оптовими знижками, тому що закупівлі його обмежені масштабом виробництва. Крім того, обмежена номенклатура  продукції, що випускається, робить мале підприємство вразливим з погляду кон'юнктури ринку. Малі підприємництва невзмозі організувати власну службу маркетингу і дилерську мережу. Також до недоліків малого бізнесу можна віднести незначні можливості зовнішнього фінансування, в т.ч. кредитування. 
 
 
 
 
1.2. Роль малого бізнесу в Україні та провідних країнах світу
 

   Як свідчить досвід країн з розви­нутою ринковою економікою, а також деяких європейських країн з перехідною економікою, активізація малого  бізнесу сприяє вирішенню ряду головних завдань щодо соціально-економічного  розвитку країни та її областей. Високий рівень розвитку малого бізнесу є необхідною умовою успішного функціонування ринкової економіки розвинутих країн [78].

   Саме цей сектор економіки стимулює конку­ренцію, сприяє послабленню монополізму, впливає на структуру економіки та на якісну характеристику валового внутрішнього продукту, розширює сферу свободи ринкового вибору, характеризується раціональними формами уп­равління, забезпечує більш швидку реалізацію інновацій [74].

Малі підприємства роблять значний внесок у розв’язанні проб­лем трансформаційного, виробничо-економічного, фінансово-економічного і соціально-психологічного характеру [78].

Малий бізнес впливає на структуру ринку і розширення ринкових відносин, насамперед, у результаті зміни кількості суб'єктів ринку, підвищення кваліфікації, залучення все більш широких кіл населення до системи підприємництва, сприяє розвитку конкуренції в інноваційній сфері, робить значний внесок в удосконалення і диверсифікацію ринкової структури в економіці [115].

У світовій економіці функціонує чимала кількість малих фірм, компаній і підприємств, що відіграють велику роль в економіці розвинених країн світу.

Основні показники ролі малого бізнесу в промислово розвинених країнах світу, а також державної підтримки цієї сфери економіки подано                                   в табл. 1.2 [82; 116; 173; 242].

Таблиця 1.2

Основні показники ролі малого бізнесу в провідних країнах світу та системи його державної підтримки [82; 116; 173; 242]