Підтримка розвитку малого бізнесу в Україні, страница 4

Аналіз розвитку малого бізнесу в розвинених країнах світу показав, що частка працівників, зайнятих у малому бізнесі, стосовно загальної чисельності зайнятих у країнах з розвинутою економікою (країни ЄС, США, Японія, Китай) перебуває в межах від 49 до 78%, у той час як в Україні вона становить усього 7% (тобто відставання в 810 разів) [28; 29]. Частка малого бізнесу в перерахованих вище державах у ВВП складає від 49% до 60%. В Україні малий бізнес за останні 4 роки хоча й подвоїв обсяги виробництва, однак його частка у ВВП економіки країни становить менше 5% (за цим показником Україна відстає від перерахованих вище країн з розвинутою економікоюв 1012 разів) [28; 29; 103].

1.3. Проблеми розвитку малого бізнесу в Україні

Сучасні умови розвитку малого бізнесу України - мінливість законодавства, нерозвиненість інструментарію державної політики регулювання розвитку малого підприємництва, надмірний податковий тягар, загальна бюрократизація економіки і суспільства та інші -  стали стрижневою причиною уповільнення динаміки росту даного сектору. 

Попри деякі позитивні зрушення, які відбулися в останні роки, більшість перешкод на шляху розвитку малого підприємництва в Україні залишаються вельми потужними. Незважаючи на низку прийнятих останнім часом вищими органами державної влади і управління нормативних документів, розвиток малого підприємництва в Україні здійснюється у несприятливому макро- та мікросередовищі. Переважна більшість гальмуючих чинників виходять за межі суто регуляторної політики та мають макроекономічну природу. Найнебезпечнішим є те, що заходи щодо підтримки малого підприємництва досить часто входять у суперечність з іншими напрямками економічної політики держави, зокрема – її бюджетно-податковими, грошово-кредитними, валютними та іншими складовими.

Другие проблемі поставить!!!

З табл. 1.4 видно, що за період 2001-2004 р.р. спостерігається позитивна динаміка такого показника, як кількість малих підприємств, ріст цього показника спостерігався навіть більше запланованого. Однак на період 2005-2006 роки ріст цього показника уповільнився, кількість малих підприємств за цей період збільшилася на 1245 одиниць на відміну від запланованих 1376 одиниць [71]. Показник кількість малих підприємств на 10 тис. чол. населення за весь  період, що аналізується, мав позитивну динаміку та зростав більше, ніж було заплановано в програмах відповідного періоду. 

Негативною є динаміка показника зайнятості населення на малих підприємствах [71]. На початок періоду, що аналізується спостерігався ріст цього показника, хоча й менший, ніж запланований. На кінець періоду можна побачити негативне відхилення. Що стосується показника питома вага малого підприємництва у виробництві товарів (робіт, послуг) регіону, то ще з початку періоду він почав зменшуватись, на відміну від запланованих даних. Отже, якщо у програмі на 2001-2002 роки було заплановано ріст цього показника на 4,6 % [69], то фактично цей показник зменшився на 1,7% [32], у програмі на 2003-2004 роки заплановано ріст на 3,1%[70], фактично спостерігалось зниження цього показника на 3,4 % [69], а у програмі на 2005-2006 роки заплановано ріст 5,7% [71], фактично цей показник знизився на 0,3% [69].

К чему это??? Нет перехода в тексте

Таблиця 1.4

Планові та фактичні показники результатів програм підтримки малого бізнесу Харківської області [31, 32, 69, 71,75]