Підтримка розвитку малого бізнесу в Україні, страница 13

3.2. Ефективність фінансового забезпечення програми сприяння розвитку малого підприємництва в Харківській області

Програма сприяння розвитку малого підприємництва в Харківській області на 2007-2008 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до законів України від 19 жовтня 2000 року № 2063-ІІІ "Про державну підтримку підприємництва",  від 21 грудня 2000 року № 2157 "Про Національну програму  сприяння розвитку малого підприємництва в Україні" та відповідає основним параметрам методичних рекомендацій Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства економіки України щодо формування і реалізації регіональних програм розвитку малого підприємництва.

Сьогодні, відкритим питанням залишається методика оцінки ефективності цільових програм, досі не має єдиної системи показників для визначення обсягів фінансування заходів, моніторингу використання ресурсів та ефективності цього використання. Отже, проведемо оцінку ефективності реальних інвестиційних проектів. Від того, наскільки об’єктивно проведена ця оцінка, залежать терміни повернення вкладеного капіталу, його альтернативне використання та прибуток в майбутньому періоді. В 3,1, туда же что предлагают и другие авторы

Розглянемо методи оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів на основі різноманітних показників та на основі даних програми сприяння розвитку малого підприємництва в Харківській області на 2007-2008 роки розрахуємо їх.

Чистий приведений доход (NPV) дозволяє отримати найбільш узагальнену характеристику результату інвестування, тобто його кінцевий ефект в абсолютній сумі. Розрахунок цього показника виконується по наступній формулі:

,

Де ,  - річні грошові надходження на протязі n - років; n – кількість періодів інвестування; k – номер періоду вкладання; INV – стартові інвестиції; r – ставка дисконтування;

PV =  - загальна накопичена величина дисконтованих  надходжень.

Індекс (коефіцієнт) доходності також дозволяє співставити обсяг інвестиційних затрат з майбутнім чистим грошовим потоком по проекту. Розраховується цей показник за наступною формулою:

PI =  ,

Якщо PI >1, то проект слід приймати;

При PI<1 проект необхідно відхилити;

При PI=0 проект не є ні прибутковим, ні збитковим.

Період окупованості – це тривалість часу, на протязі якого сума чистих доходів, дисконтованих на момент завершення інвестицій, дорівнює сумі інвестицій. Розраховується за наступною формулою:

DPB =  ,

Де PV/n – середньорічна сума чистого грошового потоку за період експлуатації проекту.

Вихідні дані для проведення розрахунків відобразимо у таблиці 3.2.1.

Таблиця 3.2.1

Показник

Одиниця вимірювання

Проект

Об'єм інвестованих коштів, INV

грн.

24080000

Період, n

років

2

Сума очикуваного грошового потоку, FV

грн.

340000000

в тому числі по роках

1й рік, CF1

221000000

2й рік, CF2

119000000

Дисконтна ставка, r

%

12

Розрахуємо чистий приведений доход (NPV) по формулі

NPV = PV - INV

PV =  +  = 292187500;

NPV = 292187500 – 24080000 =268107500.

NPV > 0, отже це говорить про те, що проект прибутковий і його варто прийняти.

Далі розрахуємо індекс доходності програми.

PI = PV/INV

PI = 292187500/24080000 = 0,084.

Розрахуємо період окупованості за формулою

DPP = INV*n/PV

DPP = 24080000*2/292187500 = 0,17 року.

ВЫВОДЫ

3.3 Шляхи підвищення ефективності заходів программ підтримки розвитку малого бізнесу

Выводы и рекомендации

Например

- своевременное фигнансирование

- в полном объеме

- контроль за выполнением программ

И т. д