Підтримка розвитку малого бізнесу в Україні, страница 12

Згідно Закону України «Про державні цільові програми» «державна цільова програма - це комплекс взаємопов’язаних завдань і заходів, які спрямовані на розв’язання найважливіших проблем розвитку держави, окремих галузей економіки або адміністративно-територіальних одиниць, здійснюються з використання коштів Державного бюджету України та узгоджені за строками виконання, складом виконавців, ресурсним забезпеченням» [124].

Отже при різноманітних визначеннях терміну, всі автори зберігають основний зміст цього поняття, що визначають такі терміни як «програма» та «ціль» та підкреслюють признаки, властивості цільових програм:

-  програмність;

-  орієнтованість на ціль;

-  комплексність;

-  ресурсозабезпеченість;

-  результативність (ефективність).

Детальну структуру змісту цільової програми надає Закон України «Про державні цільові програми», а також «Порядок розроблення та виконання державних цільових програм». Згідно нормативним актам, державна цільова програма повинна мати наступні складові [124, 127]:

-  паспорт програми - стислий виклад основних даних;

-  визначення проблеми, на розв’язання якої націлена програма, аналіз причин виникнення  проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом;

-  визначення мети програми;

-  обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, а також необхідність фінансування за рахунок коштів Державного бюджету України;

-  перелік заходів і завдань з визначенням виконавців, строків виконання (в цілому та поетапно), обсягів та джерел фінансування (з розбивкою за роками);

-  розрахунок очікуваних результатів виконання програм та її ефективності;

-  розрахунок обсягів та визначення джерел фінансування.

Показники ефективності використовуються для оцінки ефективності виконання програм, зіставлення результатів виконання програм в динаміці, відображають вартість одиниці виробленої продукції або наданих послуг.

Сьогодні, основною проблемою реалізації цільових програм є недостатнє їх фінансування. Основні джерела фінансування реалізації цільової регіональної програми зображено на рис. 3.

 


Рис. 3.3. Джерела фінансування реалізації цільової програми державної підтримки розвитку малого бізнесу

Основним джерелом фінансування цільової програми є цільові бюджетні кошти. Фінансування цільової програми в більшій мірі забезпечується бюджетними коштами, що включаються у витратну частину бюджету при його плануванні.

К чему тут появились проблемы МБ???? Если их оставлять, надо написать что из-за несвоевремменого финансирования и не в том объеме возникают проблемы

Сучасний стан процесу реформування в Україні, як зазначають деякі вчені [122] потребує аналізу і узагальнення накопиченого досвіду, а також удосконалення науково-методичних засад розроблення та реалізації цільових програм України. Вже на начальних етапах впровадження програмно-цільового методу управління виявляється безліч проблем, серед яких необхідно відзначити наступні [122]:

-  недосконалість методології та практики програмно-цільового планування;

-  нечіткість критеріїв деталізації та вартісної оцінки програм та заходів;

-  відсутність методології розробки показників результативності виконання порогам;

-  надмірна кількість програм, що знижує можливість дієвого управління ними, моніторингу та контролю за їх виконанням;

-  дублювання функцій та завдань цільових програм;

-  практична відсутність нормативно-правової бази для формування програм за програмно-цільовим методом;

-  незначне фінансування програм.

Дослідження програмно-цільового методу довели доцільність його застосування до державної підтримки розвитку малого бізнесу. Запропонована структура цільової програми державної підтримки розвитку малого бізнесу сприятиме підвищенню ефективності формування та впровадження інструментів державної підтримки малого бізнесу на всіх рівнях.