Проектування технологічних процесів складання електронної апаратури: Навчальний посібник до курсового проектування, страница 20

17. ОСТ 1.80554-84. Аппаратура радиоэлектронная. Подготовка и монтаж на платы интегральных микросхем с планарными выводами на оборудовании комплекса «УНИВЕРСАЛ». Типовые технологические процессы. – Введ. 01.07.86. – 1986. – 104 с.

18. ГТП. Групповой технологический процесс формовки ЭРИ.  ГТП-3.12.100.94. – 205 с.

19. Технология и автоматизация производства радиоэлектронной  аппаратуры: учеб. для вузов / И.П. Бушминский, О.Ш. Даутов,         А.П. Достанко и др. / под ред. А.П. Достанко, Ш.М. Чабдарова. –        М.: Радио и связь, 1989. – 624 с.

20. Паяльное оборудование: каталог. – К.: Радиоаматор,        2007. – 76 с.

21. ОСТ4  ГО.054.265. Аппаратура радиоэлектронная. Сборочно-монтажное производство. Установка электрорадиоэлементов на печатные платы. Типовые технологические операции. – Взамен     ОСТ4 ГО.054.088; введ. 01.07.86. – 1986. – 67 с.

22. ОСТ 92-1044-82. Радиоэлектронная аппаратура и приборы. Типовые технологические операции сборки и монтажа блоков и узлов с применением микросхем и микросборок в корпусном исполнении на печатных платах. – Взамен ОСТ 92-1657-77; введ. 01.10.83. – 1983. –148 с.

61

 
23. ОСТ 92-1043-82. Радиоэлектронная аппаратура и приборы. Типовые технологические операции сборки и монтажа блоков и узлов с применением дискретных элементов на печатных платах. – Взамен ОСТ 92-1657-77; введ. 01.10.83. – 1983. – 60 с.

24. ОСТ 92-9389-80. Установка электрорадиоэлементов на печатные платы радиоэлектронной аппаратуры. Технические требования.  – Введ. 01.10.82. – 1982. – 55 с.

25. ОСТ4  ГО.054.089. Узлы и блоки радиоэлектронной аппаратуры. Пайка монтажных соединений. Типовые технологические процессы. – Введ. 01.10.82. – 1982. – 117 с.

26. ТТП. Пайка печатных плат на установке УПВ-903. ТТП-504, 1983. – 42 с.

27. ОСТ4 ГО.060.010 – ОСТ4 ГО.060.056. Инструмент и типовая технологическая оснастка для сборочно-монтажных работ и производства радиоэлектронной аппаратуры. – Введ. 01.07.76. – 1976. – 300 с.

28. ОСТ4 ГО.050.012. Научная организация труда. Нормативы времени (элементные). Нормирование монтажных работ.  – Введ. 01.11.73. – 1973. – 119 с.

29. Нормативы времени для технического нормирования электромонтажных работ в приборном производстве. Дифференцированные и укрупненные нормативы. – М., 1980. – 136 с.

30. Укрупненные нормативы времени на слесарно-сборочные работы в приборном производстве. – М., 1987. – 82 с.

31. Отраслевые нормативы времени на слесарно-сборочные работы при производстве электрических аппаратов напряжением до 1000 В. – М., 1981. – 179 с.

62

 
 


ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА……………………………………………………………………3

1 ЕТАПИ РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ………………4

2 ВИЗНАЧЕННЯ ТИПУ ВИРОБНИЦТВА…………………………………...5

3 ВИБІР ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ФОРМИ СКЛАДАННЯ……………………….6

4 АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЧНОСТІ……………………………………………….7

4.1 Якісна оцінка технологічності………………………………………..7

4.2 Кількісна оцінка технологічності……………………………………12

5 РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СХЕМИ СКЛАДАННЯ…..……....13

6 РОЗРОБЛЕННЯ МАРШРУТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ………...………….....…20

7 РОЗРОБЛЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ………..……………….43

8  ОФОРМЛЕННЯ  ТЕХНОЛОГІЧНОЇ   ДОКУМЕНТАЦІЇ………………..46

ДОДАТОК  А. Зразок змісту основної частини записки………………...48

ДОДАТОК  Б. Приклад заповнення маршрутної технологічної

                       карти…………………....................................................…..49

ДОДАТОК  В. Приклад заповнення операційної технологічної

                       карти……...………………………….………………………...50

ДОДАТОК  Г. Корпуси мікросхем для поверхневого монтажу……..….51

ДОДАТОК  Д. Типи і підтипи корпусів мікросхем………………………...53

ДОДАТОК  Е. Устаткування для очищення (країни СНД)………………55

ДОДАТОК  Ж. Характеристики автоматів-установників....................…56

ДОДАТОК  З. Автомати-установники ТМП на печатні плати………….57

ДОДАТОК  І. Техніко-економічні показники установок для

                      паяння………………………………………..…………………59

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК…………………………………………..…...60

63

 
 


Заболотний Віталій Анисимович

Заболотний Олександр Віталійович

Книш Валентин Олександрович

ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ СКЛАДАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ АПАРАТУРИ

Редактор   С.П. Гевло

Зв. план, 2008

Підписано до друку 04.07.2008

Формат 60×84 1/16. Папір офс. № 2. Офс. друк

Ум. друк. арк. 3,6. Обл.-вид. арк. 4,06. Наклад 10 прим. (електронне видання). Замовлення   302. Ціна вільна

___________________________________________________________

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського

“Харківський авіаційний інститут”

61070, Харків-70, вул. Чкалова, 17

http://www.khai.edu

Видавничий центр “ХАІ”

61070, Харків-70, вул. Чкалова, 17

izdat@khai.edu