Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи метрології, стандартизації та управління якістю», страница 7

Для    знаходження    випадкової   складової    похибки   Δв у кожному полі потрібно визначити середнє квадратичне відхилення σj на кожному j-му полі нормалізованої шкали (j = 1…12):

(1.6)

де  – поправочний коефіцієнт, що дорівнює 0,87. Він враховує об'єм вибірки, тобто відмінність отриманого значення середнього квадратичного відхилення від середнього квадратичного відхилення генеральної сукупності.

Випадкова складова Δвj похибки у кожному полі визначається за 3σ-границями:

                                                 Δвj =  ± 3 σj.                                            (1.7)

Систематична складова похибки Δсj для кожного (j-го) поля розраховується за дещо зміненим рівнянням (1.4):

                                         , дійсне                                                        (1.8)

Дані розрахунків заносять у табл. 1.2.

          Таблиця 1.2 – Значення оптичної щільності та результати  розрахунків для нормалізованої шкали

Назва параметра

Номер поля

1

2

3

4

12

1. Дійсне значення оптичної щільності (за зразковою шкалою), Djдійсне, Б

2. Середнє арифметичне значення, , Б

3. Систематична складова похибки, Δсj, Б

4. Середнє квадратичне відхилення, σj

5. Випадкова складова похибки, Δвj, Б