Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи метрології, стандартизації та управління якістю», страница 11

1.4  Прилади та матеріали

1 .   Денситометр відбитого світла (спектроденситометр X-Rite 518).

2.  Нормалізована півтонова шкала на непрозорій основі.

3.  Чорно-білі або кольорові відбитки півтонової растрової шкали, яка
складається з 10-12 полів.

4.  ПЕОМ.


           1.5 Зміст звіту

Звіт з лабораторної роботи має містити мету роботи, зміст варіанту завдання, опис викорисовуваного обладнання (технічні характеристики денситометра), опис порядку виконання роботи (із прив’язкою до свого  конкретного варіанту), одержані результати (в табличній і графічній формі), висновки з роботи.

Титульний аркуш оформляється згідно з вимогами стандартів вищої школи. Приклад оформлення титульного аркуша див. у додатку А.

1.6 Контрольні запитання та завдання

1 .  Що таке повірка засобів вимірювання та її призначення? Які ви знаєте способи повірок засобів вимірювань?

2.   Які Ви знаєте методи повірки ЗВТ?

3. Поняття  похибки  вимірювання.   Види похибок та методи їх визначення.

4.  Перелічіть причини виникнення похибок вимірювань.

5. Поясніть поняття "істинного" та "дійсного" значень вимірюваної величини.

6. За якими ознаками класифікують похибки вимірювань?

7. Що таке прогресуюча систематична похибка?

8. Для   чого   у   формулу   визначення   середнього   квадратичного
відхилення вводиться поправочний коефіцієнт Сп?

9. Яким чином визначається дійсне значення вимірюваної оптичної
щільності?

10. Поясніть призначення калібрувального графіка Δс= f(D).

11. Поясніть суть методу  повірки  засобів  вимірювання  і  роль  повірки на виробництві.

12. Назвіть причини неспівпадання показів різних денситометрів.

13. Чи   залежать   похибки   вимірювання   від   значення   оптичної
щільності зображення і як саме?

          14. Перелічіть основні положення Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність".

          15. Наведіть формули розрахунку систематичной і випадковой похибок.


2 ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЧНОСТІ ТА  стабільності технологічнИХ  процесІВ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ