Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи метрології, стандартизації та управління якістю», страница 3

Перед виконанням лабораторної роботи (ЛР) студент повинен ознайомитися зі змістом і методикою виконання роботи, а також з теоретичним матеріалом, що рекомендується вивчити до кожної роботи.

Зміст і форма звіту (для кожної ЛР): назва і мета роботи; короткий зміст і обґрунтування роботи; методика виконання роботи;

результати вимірювань у вигляді таблиць за формами, що рекомендуються у методичних вказівках, необхідні розрахунки, графіки і діаграми; висновки, що випливають з роботи.

Про кожну роботу студент звітується усно. За результатами виконаних робіт і усних відповідей студенту виставляється оцінка.

Загальний порядок виконання лабораторних робіт: ознайомитись з інструкцією з техніки безпеки; ознайомитись з правилами роботи на даному обладнанні; приготувати об'єкти досліджень; здійснити необхідні вимірювання і розрахунки, скласти таблиці, побудувати графіки; проаналізувати отримані результати.

Після перевірки готовності студента до виконання кожної лабораторної роботи керівник заняття дає дозвіл на її виконання. Для своєчасного знаходження помилок рекомендується показувати викладачу проміжні результати.

Студенти, які не виконали ЛР без поважних причин, до виконання наступної ЛР не допускаються.

1 Визначення похибок показів денситометра в    залежності від вимірюваної оптичної щільності

1.1  Мета роботи

 Засвоїти методику повірки засобів вимірювання, що використовуються у ВПС. Визначити систематичну і випадкову складові похибки вимірювань денситометром. З урахуванням визначених похибок денситометра (поправок) визначити дійсні значення оптичної щільності реального відбитку.

1.2  Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

           При підготовці до ЛР необхідно вивчити такі питання, що детально викладені у [1]: класифікація та визначення похибок засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) та вимірювань; денситометричні вимірювання у видавничо-поліграфічній справі (ВПС), а також ознайомитись з принципом дії денситометра, який буде застосуватись  для   контролю якості відбитків на ЛР.

1.2.1 Визначення похибок засобів вимірювань

Повірка ЗВТ– періодичний контроль похибок показів ЗВТ за допомогою  вимірювань більш високого класу точності з метою визначення придатності ЗВТ до використання. Типи  повірки: