Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Організаційна культура”

Страницы работы

Содержание работы

Українська державна академія залізничного транспорту

Кафедра Економіки, організації і управління підприємством

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання контрольної роботи з дисципліни

“Організаційна культура”

для студентів спеціальностей “Економіка підприємств”

заочної форми навчання

Харків

2011


Методичні вказівки розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри „Економіка, організація і управління підприємством”          2011 р., протокол №

Рекомендуються для студентів V курсу спеціальності „Економіка підприємства” освітньо-кваліфікаційного рівня „фахівець”, „магістр” заочної форми навчання.

Укладачі

доц. В.В. Компанієць

доц. О.М. Полякова

Рецензент:

доц. Н.В. Якименко


Зміст

Вступ

4

1 Загальні положення

5

2 Структурна схема контрольної роботи

6

3 Анкети для оцінки організаційної культури підприємства

8

4 Обробка анкет, приклади з оцінки організаційної культури підприємства

15

5 Теоретичні питання для виконання індивідуальних завдань

25

6 Вимоги до захисту контрольної роботи

29

Список літератури

30


ВСТУП

Нестабільність ринкової економіки потребує перетворення сучасних організацій на гнучкі, адаптивні системи. Багато дослідників вважають, що більшість проблем, пов’язаних з неможливістю добитися будь-яких змін, виникають під впливом організаційної культури.

Метою вивчення дисципліни „Організаційна культура” є формування системи теоретичних знань й практичних навичок з рішення базових проблем, пов’язаних з ефективним функціонуванням і розвитком сучасного підприємства, та питань планування і формування ефективної організаційної культури підприємств, у т.ч. підприємств залізничного транспорту.

Предметом вивчення дисципліни „Організаційна культура” є особливості, структура, види організаційних культур, їх взаємозв’язок зі стратегією й ефективністю розвитку організації, а також методи вивчення, формування і розвитку організаційної культури.

Контрольна робота є одним з видів індивідуальної роботи студента й виконується ним самостійно при консультуванні викладача. Основним завданням контрольної роботи є поглиблення та закріплення набутих знань з дисципліни.

Мета контрольної роботи – навчити студентів визначати тип організаційної культури, що склалася на підприємстві, розраховувати її силу з виділенням сильних й слабких місць, виконувати оцінку організаційної культури та обґрунтовувати пропозиції з її поліпшення.

Актуальність дослідження організаційної культури пов’язана з тим, що знання особливостей організаційної культури підприємства дозволяє оцінити ступінь стабільності організації, її конкурентоспроможність, передбачити можливі напрямки управлінських рішень, а також здатність досягати запланованих результатів.


1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Дані методичні вказівки призначені для виконання контрольної роботи з дисципліни „Організаційна культура” студентам спеціальностей “Економіка підприємств” заочної форми навчання.

В контрольній роботі необхідно оцінити організаційну культуру, що склалася на підприємстві (у підрозділі підприємства), на якому працює студент, за анкетами, наведеними в цих методичних вказівках. Детальні вказівки для виконання розрахунків з оцінки організаційної культури підприємства, приклади таблиць та графіків містяться в 2-4 розділах методичних вказівок до виконання контрольної роботи.

У разі неможливості проведення опитування працівників підприємства для виконання практичних розрахунків з оцінки його організаційної культури, студент за узгодженням з викладачем виконує індивідуальне завдання. Теоретичні питання для виконання індивідуальних завдань приведені в 5 розділі методичних вказівок до виконання контрольної роботи.

Методичною основою виконання контрольної роботи є ці методичні вказівки, конспект лекцій з дисципліни „Організаційна культура”, а також рекомендовані літературні джерела, перелік яких наведено наприкінці даних методичних вказівок.

Робота виконується українською мовою. Контрольна робота повинна бути оформлена згідно з чинними в Академії вимогами до оформлення самостійних завдань (на аркушах формату А4, чорним або синім кольором, з однаковою щільністю упродовж всього тексту).

Обсяг контрольної роботи не повинен перевищувати 20 сторінок друкованого тексту - 12 шрифт 1,5 інтервал.


2 СТРУКТУРНА СХЕМА КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Контрольна робота повинна містити:

-  титульний аркуш;

-  зміст;

-  вступ;

-  теоретичну частину;

-  розрахункову частину з висновками за розрахунками;

-  загальний висновок;

-  список використаних джерел.

Похожие материалы

Информация о работе