Методичнi вказiвки до виконання завдання з курсу “Комп’ютерна графіка” засобами графічного пакету АСАD, страница 8

Команда: Увеличь - змінити довжину

Command: Lengthen

Дельта/ПРоцент/Всего/Динамика/<Выберите oбъeкm>:де - обираємо режим зміни

DElta/Percent/Total/DYnamic/<Se-

lect object>: de

Угол/<Введите приращение длины (0.00)>: 8

Angle/<Enter delta length (0.00)>: 8

<Выберите oбъeкm для изменения> /0тмени: вказати курсором вертикальну вісь ближче до нижнього кінця (напрямок подовження)

<Se!ect object to change>/Undo:

<Выберите объект для изменения>/0тмени: вказати курсором горизонтальну вісь ближче до правого кінця

<Select object to change>/Undo

<Выберите объект для изменения>/

<Select object to change>/Undo:

Отмени: "Enter" - завершення команди

"Enter"

Усі необхідні побудови виконані. Тепер треба зберегти креслення та перейти до проставлення  необхідних розмірів.

5. Проставляння розмірів.

Для проставляння розмірів треба перейти до шару ''РОЗМІРИ_МОДЕЛЬНІ" ["dim''] (розкрити вікно керування шарами та за допомогою "миші" вказати потрібне ім'я шару). Під розміром будемо розуміти комплекс, що складається з виносних ліній, розмірної лінії зі стрілками (або засічками) та розмірного числа.

Для нанесення лінійного розміру (горизонтального, вертикального або паралельного) слід зазначити (координатами або прив'язками) три точки: дві точки, які визначають межі розмірної лінії - точки початку першої та другої виносних ліній, та точку, через яку буде проведено розмірну лінію. Вигляд розміру (горизонтальний або вертикальний) залежить від положення третьої точки: якщо вона розташована між першою та другою за координатою х - розмір буде горизонтальний, а якщо за координатою у - вертикальний (крім цього вигляд розміру може бути вказаний за допомогою опцій команди). Для побудови розмірів, які розташовані ланцюгом, достатньо задавати лише точку початку другої виносної лінії - за першу автоматично буде обиратись друга виносна лінія попереднього розміру, а розмірна лінія буде продовженням попередньої (тому перший з ланцюгових розмірів повинен бути побудованим як звичайний лінійний розмір). Те саме стосується розмірів, побудованих від деякої бази, в цьому разі також можна задавати лише початок другої виносної лінії (перша буде співпадати з першою виносною лінією попереднього розміру), а розмірна лінія буде автоматично віддалятись на величину, що потребує стандарт.

Для нанесення розмірів радіусів або діаметрів достатньо задати лише дві точки: точку на дузі (колі), що вимірюється, та точку, яка буде визначати поло­ження розмірної лінії та розмірного тексту. Якщо деякий діаметр відноситься до кількох кіл, в такому разі напис типу "n отворів" виконується перед завданням другої точки за допомогою опції "ТЕКСТ" ["TEXT"]. Слід мати на увазі, що розмірне число відображається у вигляді ''< >'', ці символи треба впровадити після (або перед) написом "n отворів". Після впровадження розмірного тексту слід натиснути "Enter" та показати положення розмірної лінії.

Для накреслення кутових розмірів необхідно послідовно вказати дві прямі, між якими вимірюється кут (в напрямку проти обертання годинникової стрілки), точку, через яку повинна пройти розмірна дуга, та точку, яка задасть положення розмірного числа.

За умовчанням розміри проставляютьсяз використанням стилю ''ескд_общий". Для побудови малих розмірів (до 10 мм) або для коротких розмірних ліній радіусів слід встановити стиль "ескд_малые". Якщо треба проставити розмір лише з однією виносною лінією та стрілкою, можна використати розмірний стиль "ескд_односторонний" (лінія та стрілка будуть накреслені від першої точки).

• Зміна поточного розмірного стилю

Команда російської версії

Команда англійської версії'

Використання меню

ДИАЛРАЗМ (Р)

DDIM (D)

Размерм => Линейный

Dimension => Linear

Після виклику цієї команди на екрані з'явиться діалогове вікно, де треба розкрити рядок з поточним стилем та обрати новий стиль із списку. Після цього натиснемо кнопку «OК» та продовжемо проставляння розмірів.

Примітка.. Якщо відстань, що вимірюється, подана на кресленні у вигляді лінії, можна замість впровадження координат точок початку виносних ліній натиснути "Enter", потім вказати потрібний елемент та положення розмірної лінії.

·  Напис типу "n отворів" може виконуватись окремо за допомогою команди "дтекст" ["dtext"]

·  Якщо розмір побудовано, але його елементи розташовані не за стандартом, розмір можна відредагувати. Для цього необхідно помітити його та викликати команду “свойства”

Команда російської версії

Команда англій­ської версії

Використання меню

ДИАЛИЗМ (ИЗ)

DDMODIFY (МО)

Редакт => Свойства... Modify => Properties...

У вікні, що з'явиться, можна змінювати поточний стиль, геометрію елементів розміру (кнопка «геометрия» [«geometry»]), місце розташування розмірного числа (кнопка «формат» [«FORMAT»]) або форму запису розмірного числа (кнопка «надпись» [«annotation»]). Для повернення до креслення слід відповідну кількість разів натиснути кнопку «Ok».

• Перед простановкою розмірів можна збільшити зображення на екрані тієї частини креслення, де будуються розміри (команда "покажи рамка" ["zoom window"] , та пересвідчитись, що встановлено (якщо ні - встановити, команда "диалприв" ["ddosnap"], або ?), постійну об'єктну прив'язку до кінцевих точок та точок перетину. Це суттєво прискорить та спростить процес простановки розмірів. ,