Методичнi вказiвки до виконання завдання з курсу “Комп’ютерна графіка” засобами графічного пакету АСАD, страница 5

Побудуємо симетричну бічну сторону трикутника.

Команда російської версії

Команда англійської версії

Використання меню

Зеркало (3)

Mirror (МІ)

Редакт => Зеркало

Modify => Mirror

Команда: Зеркало - симетрія

Command: Mirror

Выберите oбъeкmы: вказати щойно подовжену пряму

Select objects:

1 найден(ы)

I found Select objects:

Выберите объекты; "Enter" - завершити вибір об'єктів

Select objects:

Первая точка оси отражения: 80,75 - координати першої точки на осі симетрії; її також можна було б задати за допомогою об'єктної прив'язки

First point of mirror line

Вторая точка: 80,50 (координати другої точки на осі симетрії)

Second point:

Удалить старые объекты? <Н> н (або "Enter") - не вилучати вихідні об'єкти

Delete old objects? <N>

• Побудуємо основу трикутника.

Команда: Отрезок

Дані (опції), що вводяться:

60,30 - .довільна координата по осі X та потрібна по осі Y

100,30 - друга точка, щоб накреслити основу трикутника, також можна увімкнути режим "ОРТО" [англійська - "ortho"] та накреслити лінію за допомогою курсору

"Enter" - завершити роботу з командою.

Примітка. Для вмикання режиму можна двічі клацнути лівою кнопкою "миші" у віконці "орто" інформаційного рядка  або натиснути на клавіатурі клавішу F8; повторне виконання цих дій вимкне режим.

• Побудуємо другий шестикутник як еквідистантний до існуючого.

Команда: Подобие

Величина смещения или Точка <49>: 5 - задаємо відстань зміщення об'єкта Выберите объект для создания eмy подобных: вказати прицілом будь-яку сторону існуючого шестикутника

Сторона смещения? вказати напрямок, в якому буде зміщено об'єкт (курсором показати точку зовні шестикутника)

Виберите объект для создания ему подобных: "Enter" - завершити команду.

Допоміжні побудови для внутрішнього контуру виконані. Збережемо креслення  та перейдемо до його обведення.

4. Обведення креслення плаского контуру

Для обведення креслення треба перейти у шар "ОСН_КОНТУР _ЗОВН" та скористатися командою "Полилиния".

• Обведемо зовнішній контур деталі.

Команда російської версії

Команда англійської версії

Використання меню

Плиния(ПЛ)

• Pline (PL)

Рисование => Полилиния

Draw => Polyline

Команда: Плиния

Command: Pline

От точки: треба ввести координати (або вказати курсором) початкову точку обведення– кон [англійська - end]   -визначення координат кінцевої точки, перемістити курсор в окіл точки Т4 та при появі символу , підтвердити знайдену точку (можна було використати прив'язку до точки перетину

From point:

Текущая ширина полилинии равна 0.70 ДУга/Замкни/Полуширина/Длина/ОТМени/ Ширина/< Конечная точка сегмента>: з'являється повідомлення про поточну товщину полілінії та очікується точка, до якої треба провести відрізок - за допомогою прив'язки вказати нижню вершину шестикутника.

Current line-width is 0.70 Arc/Close/Halfwidlh/Length/Undo/ Width<Endpoint of line>:

Примітка. Якщо поточна товщина полілінії не відповідає вимогам, її треба змінити, впровадивши з клавіатури ключ "Ш" - ширина [англійська - "W"], та на запит, що з'явиться, задати потрібну початкову та кінцеву товщину.

Начальная ширина <0.00>: 0.7

Starling width <0.00>: 0.7

Конечная ширина<0.70>: 0.7 (або "Enter")

Ending width <0.70>: 0.7"Enter"

Після появи попереднього запиту вказати точку.

• При обведенні весь час використовується об'єктна прив'язка. Щоб не викликати її перед впровадженням кожної точки доцільно встановити постійну прив'язку. Для цього можна двічі швидко клацнути у вікні "привязка" [англійська - "osnap"] - напис повинен стати яскравим, або використати піктограму  , або через меню- "сервис => режимы ОБЪЕКТНОЙ привязки ..." [англійська - "tools => object snap settings ...''], або натиснути клавішу F3. У вікні, що з'явиться, треба ввімкнути найчастіше потрібні режими - "Конечная точка" [англійська - "Endpoint") та "Пересечение" [англійська - "Intersection"],  для чого вказати відповідні ділянки та натиснути кнопку «Ok». Надалі клавіша F3 буде вмикати та вимикати встановлені режими.

Далі запит:

ДУга/Замкни/Полуширина/ДЛина/ОТМени/Ширина/<Конечная точка сегмента>:

буде повторено. Треба послідовно, з використанням прив'язок, вказати потрібні вершини шестикутника до точки Т6.

Після цього треба обвести дуги, що утворюють контур.