Методичнi вказiвки до виконання завдання з курсу “Комп’ютерна графіка” засобами графічного пакету АСАD, страница 6

Дуга/Замкни/Полуширина/ДЛина/ОТМени/
Шupuна/<Koнечная точка сегмента>:
ду
- перехід до креслення дуг (ключ впроваджується лише з клавіатури)

Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/ Width/<Endpoint of line>: a

Угол/Центр/Замкни/Направление/Полуширина/ ОТРезок/Радиус/Вторая/ОТМени/Ширина/

 Angle/CEnter/Close/Direction/Halfwidth

Line/Radius/Second pt/UndoWidth/

<Конечная точка дуги>: в - дуга будується в напрямку, що є продовженням попереднього сегмента (це дуже зручно при обведенні сполучень); в даному випадку треба змінити напрямок дуги - це можна зробити, якщо перейти до задання другої точки на дузі (або її центра, якщо дуга обводиться проти годинникової стрілки, тоді треба ввести ключ "ц")

<Endpoint of arc>: s (або "се" для переходу до задання центра)

Вторая точка: задати другу точку дуги треба точно на лінії; зробимо це за допомогою прив'язки "найближча": бли [англійська nеа] або   визначення координат довільної точки лінії, перемістити курсор в  верхню точку кола (Т15) та при появі символу  підтвердити знайдену точку

Second point

Конечная точка -визначити координати точки дотику дуг як точки перетину, перемістити курсор в  точку Т11 та при появі символу підтвердити точку

End point

Угол/Центр/Замкни/Направление/Полуширина/ ОТРезок/Радиус/Вторая/ОТМени/Ширина/

Angle/CEnter/Close/Direction/Halfwidth

Line/Radius/Second pt/Undo/Width/

<Конечная точка дуги>:  , перемістити курсор в  точку Т12 та при появі символу  підтвердити точку (другу точку задавати не треба, тому що дуга дотична до попередньої)

<End point of arc>:

Далі у відповідь на підказ ...<Конечная точка дуги>:

слід за допомогою прив'язки  вказати кінцеву точку   дуги радіусом 30 мм -

Т13, (точку дотику кола та відрізка).

Тепер треба обвести відрізок Т13-Т14.

У відповідь на підказ ...<Конечная точка дуги>:

треба ввести ключ "отр" [англійська - "L" ] для переключення в режим побудови відрізків прямих та з використанням прив'язки  вказати кінцеву точку відрізка дотичної Т14.

Для обведення дуги у відповідь на підказ ...<Конечная точка сегмента>: ввести ключ ду [англійська - а] та вказати кінцеву точку дуги радіусом 10 мм - Т9.

Далі увійти в режим побудови відрізків (ключ "отр" ["L"]) та послідовно задати прив'язками точки Т10, Т16 та Т4. Для завершення команди натиснути "Enter".

• Обведення та побудова внутрішніх елементів. По-перше, слід перейти у шар "осн_Контур_Внут".

Почнемо з креслення отворів - одного з чотирьох кіл, наприклад, верхнього зліва (інші можна одержати за допомогою команд редагування).

Команда російської версії

Команда англійської версії

Використання меню

Кольцо (КЦ)

Donut (DO)

Рисование => Кольцо

Draw => Donut

Команда: Кольцо

Command: Donut

Внутренний диаметр <0.50>: 14.3 - цей діаметр обчислюється з урахуванням товщини лінії обведення (0.7 мм: 15 + 0.7)

Inside diameter <0.50>: 14.3

Внешний диаметр<1.00>:15.7 – (15 +0.7)

Outside diameter <1.00>: 15.7

Центр кольца: 32,35 або навести курсор на точку перетину осей (Т8), з використанням відповідної прив'язки

Center of donut: 32,35

Центр кольца: "Enter" - завершення команди

Center of doughnut: "Enter"

Примітка. Можна було б на допоміжному шарі побудувати коло (команда "круг") та потім обвести його за допомогою команди "полилиния" (по-перше, обвести півколо, потім - замкнути полілінію).

Команда: Плиния

Дані (опції), що вводяться:

кВа [англійська - qua] або - (визначення координат точок кола, де воно перетинається з уявним горизонтальним або вертикальним діаметром) вивести курсор в окіл верхньої точки кола та при появі символу  підтвердити знайдену точку;

ду - [англійська-а] - перейти до креслення кола;

в - [англійська - s] - ввести другу (допоміжну) точку.

На запит:

Вторая точка [Second point]: ква - вивести курсор в окіл лівої точки кола та при появі символу «?» підтвердити знайдену точку.

На запит:

Конечная точка [End point]: ква - вивести курсор в окіл нижньої точки кола та при появі символу підтвердити знайдену точку з - [англійська - cl ] - замкнути коло.

Побудуємо інші отвори.

Команда російської версії

Команда англійської версії

Використання меню

Массив (МС)

Array (AR)

Редакт => Массив

Modify => Array

Команда: Массив - множина об'єктів

Command: Array

Выберите объекты: - вказати щойно накреслене коло

Select objects:

1 найден(ы)

1 found

Выберите обьекты: "Enter" - завершити вибір об'єктів

Select objects:

Прямоугольный или Круговой массив <П>/К):

Rectangular or Polar array (<R>/P):

п - вибір прямокутного способу побудови масиву

r

Число строк (- - -) <1>: 2 - число рядків майбутнього масиву

Number of rows (- - -) <1>: 2

Число столбцов (\\\) <1>: 2- число стовпчиків

Number of columns (\\\) <l>:2

Размер ячейки или расстояние между

Unit cell or distance between

строками (- - -): -20 - відстань між рядками; (знак "-'' означає, що масив буде зростати донизу)

rows (- - -): -20

Расстояние между столбцами (|||): 25- відстань між стовпцями; масив буде зростати праворуч.

Distance between columns(|||): 25