Методичні вказівки до організації та проведення навчальної (геодезичної) практики студентів, страница 8

Контролюємо правильність обчислення виправлених значень приростів координат. Їх сума в замкнутому ході повинна дорівнювати нулю.

Послідовно обчислюємо координати усіх точок ходу за правилом: координата подальшої точки дорівнює координаті попередньої точки плюс відповідне виправлене прирощення координат. За початкові приймають координати х1 і у1, які задаються керівником практики.

Контролюємо правильність обчислення координат шляхом повторного визначення у кінці обчислень координат точки 1. Їх значення мають в точності дорівнювати початковим координатам.

Отримані координати пунктів полігону заносяться до абрису теодолітної зйомки.

1.8. Перелік документів, що представляються в звіті

У звіті по учбовій практиці бригада представляє наступні документи по теодолітній зйомці:

1. Польовий журнал теодолітної зйомки з даними по вимірюванням горизонтальних кутів і абрисом;

2. Робочий зошит із зарисовками;

3. Відомість обчислень координат.


2. Подовжнє технічне нівелювання траси

Необхідними інструментами і спорядженням при нівелюванні траси є:

1) нівелір зі штативом;

2) нівелірні рейки, 2 шт.;

3) теодоліт зі штативом;

4) мірна стрічка з комплектом шпильок;

5) топор;

6) кілки, 30 шт.;

7) польова сумка;

8) журнал геометричного нівелювання;

9) пікетажний жунал;

10) калькулятор.

2.1. Рекогностування і закріплення осі траси. Розбивка пікетажа

Рекогностування полягає в ознайомленні з ділянкою робіт, напрямком траси і опорними знаками (реперами) для прив'язки. Під час рекогностування бригада знайомиться з загальними установками виробництва робіт і здійснює закріплення осі траси на місцевості.

При закріпленні осі траси забивають кілки на початку траси, на кутах повороту, в місцях перегину рельєфу і в кінці траси. На ділянках траси з нахилом більше 20, за допомогою теодоліта вимірюють кут нахилу. На прямих відрізках траси за допомогою бусолі визначають магнітний румб напрямки кожного відрізка. У місцях повороту траси теодолітом вимірюють горизонтальний кут між напрямками прилеглих відрізків траси.

Розбиття пікетажа є підготовкою траси для нівелювання і полягає в закріпленні 100-метрових горизонтальних інтервалів (пікетів), кутів повороту траси, характерних точок ситуації і рельєфу на її лінії і в розрахунку пікетажних позначень. В процесі розбиття пікетажа усі закріплювані на лінії траси кілками точки для їх швидкого виявлення означають сторожками - що виступають із землі і рослинності іншими кілочками з відповідними написами. На рис. 6 зображений план траси з 12 пікетів з двома поворотами.

Стосовно зображеної траси покажемо роботу бригади по розбиттю пікетажа для нівелювання.

Рис.6. Схема розбиття пікетажу на трасі

На початку траси бригада забиває кілочок до рівня із землею, а поруч з ним інший - сторожок, на рівні 10 - 12 см над землею (рослинністю). На сторожці роблять напис «ГК0», через дріб показують номер бригади. У напрямі траси від ГКО закріплюють кілком і сторожком кут повороту, на сторожці роблять напис «Уг 1 правий», через дріб - номер бригади.

Після цього бригада розбивається на дві групи. Перша група в напрямі на Уг1 від ГКО відміряє 100-метрові горизонтальні інтервали і закріплює їх так само, як і вказані вище точки, роблячи на сторожках написи, що вказують номер пікету і номер бригади. Якщо пікетна точка опиняється в такому місці, де закріпити її не представляється можливим, пікет роблять довільної довжини, яку фіксують в пікетажній книжці. В процесі розбиття пікетів група закріплює кілками і сторожками характерні точки траси. До числа характерних точок відносять: точки максимального підвищення і опускання поверхні, точки перетину лінії траси зі шляхами сполучення, проїздами, ярами і так далі. Закріплені характерні точки називають плюсовими. На сторожках цих точок роблять напис номера пікету заднього по ходу, і відстані від нього до цієї точки.

Наприклад, якщо характерна точка знаходиться від ГК3 вперед по трасі на відстані 53 метра, то вона отримує на сторожці позначення :« ГК2 + 53». По ходу розбиття пікетажа група робить зйомку подробиць що знаходяться праворуч і ліворуч від траси, способом перпендикулярів і заносить їх в пікетажну книжку. Приклад пікетажної книжки приведений в додатку Д.