Методичні вказівки до організації та проведення навчальної (геодезичної) практики студентів, страница 16

№ нівелір. Точок

Відліки по рейці, мм.

Перевищення, мм.

Горизонт інс-та, ГИ, мм.

Відмітки Н, м.

Примітки

задні

передні

проміжні

розраховані

Середні

+

-

+

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Рп. 5

108,0

НВ1 №07362. Рейки РН 3000с.

ПК 0

2

ПК 0

ПК 1

3

ПК 1

Поперечник розбитий на ПК2

П+

П+

Л+

Л+

ПК 2

4

ПК2

Точка +50 нівелювалася як єднальна

+50

5

+50

ПК3

6

ПК3

Рп.6

Посторінковий контроль

Загальний контроль по ходу Рп.5 - Рп.6

Σhср =

Σhт = Hрп5 – Hрп6=

Σhт=

.

Fh= Σhср - Σhт =


Додаток Ж

Варіант теоретичного питання

№ п.п.

Номер студента в журналі

Теоретичне питання

1

Непарний

Теодолітна зйомка

(пункти 1,1;1,2;1,3;1,4;1,5,1,6)

2

Парний

Подовжнє технічне нівелювання траси

(пункти 2,1; 2,2; 2,3)


Навчальне видання

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до організації та проведення навчальної (геодезичної) практики

студентів денної форми навчання спеціальності 8.070101

«Організація перевезень і управління на залізничному транспорті»

Укладачі:

Крайнюк Андрій Олександрович

Найш Наум Михайлович

Баранов Ігор Олегович

Редактор                                  І. О. Баранов

Техн. редактор                        І. О. Баранов

Оригінал-макет                        І. О. Баранов

Підписано до друку ________

Формат 60×841/16  Папір типограф. Гарнітура Times.

Печатка офсетна. Усл. печ. л.______. Уч.-изд. л. ______.

Тираж ____ экз. Изд. № ______. Замовлення № _______. Ціна договірна.

Видавництво Східноукраїнського національного

університету імені Володимира Даля

Адреса видавництва : 91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20а

Телефон: 8 (0642) 41-34-12, факс. 8 (0642) 41-31-60

E-mail: uni@snu.edu.ua        http: www.snu.edu.ua