Методичні вказівки до організації та проведення навчальної (геодезичної) практики студентів

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Володимира Даля

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до організації та проведення навчальної (геодезичної) практики студентів денної форми навчання спеціальності 6.07010102 – “Організація перевезень і управління на залізничному транспорті”

Луганськ 2013


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Володимира Даля

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до організації та проведення навчальної (геодезичної) практики студентів денної форми навчання спеціальності 6.07010102 – “Організація перевезень і управління на залізничному транспорті”

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

"Організація перевезень і управління

на залізничному транспорті"

Протокол № ___ від________

Луганськ 2013


УДК 621.86

Методичні вказівки до виконання навчальної (геодезичної) практики студентів денної форми навчання спеціальності 6.07010102 «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті» / Укл. Крайнюк А.О., Найш Н.М., Баранов І.О. - Луганськ: видавництво СНУ ім. В. Даля, 2013 - 55 с.

У методичних вказівках до виконання практичних завдань навчальної (геодезичної) практики студентів подаються матеріали щодо, методики виконання основних видів топографічних зйомок та проведення геодезичних робіт з використанням відповідних приладів та з подальшим занесенням результатів вимірювань при польових та камеральних роботах.

Укладачі:                                                     А.О. Крайнюк, доц.

Н.М. Найш, ст. викл.

І.О. Баранов, інж.

Відповідальний за випуск                           Н.Б. Чернецька-Білецька, проф.

Рецензент                                                     Г.М. Шворнікова, доц.


ПЕРЕДМОВА

Інженерно-геодезичні роботи на залізничному транспорті супроводжують будівництво споруд і будівель на всіх стадіях, включаючи дослідження, проектування, будівництво і експлуатацію. Основну частину дослідницьких робіт складають геодезичні. Винесення проектів споруд в натуру виконується геодезичними методами (розмічувальні роботи), в процесі будівництва ведуться постійні перевірки геодезичними методами правильності установки в проектне положення будівельних конструкцій, а при експлуатації споруд періодично ведуть спостереження геодезичними методами за деформаціями залізничної колії і штучних споруд.

Практичні знання геодезичних методів і прийомів сприяють фахівцям транспортних організацій і служб залізничного транспорту вести проектні роботи і дослідження в галузі спостережень за деформаціями і осіданнями будівель і споруд в періоди їх будівництва і експлуатації.

Загальними завданнями практики є: придбання студентами навичок в роботі з геодезичними приладами; оволодіння технікою геодезичних вимірів і побудов; ознайомлення студентів з роботою нової геодезичної техніки у польових умовах; оволодіння навичками організації робіт колективу; виховання у студентів свідомого відношення до дорученої справи, ініціативності і самостійності; розвиток інтересу до наукових досліджень.

Перед початком учбової практики студент повинен ознайомитися з усім комплексом майбутніх інженерно-геодезичних робіт. Приступаючи до їх виконання, він повинен вивчити правила техніки безпеки, дослідити прилади, засвоїти методику виконання завдання і вимоги, що пред'являються до якості оформлення розрахункових і графічних матеріалів.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ

Навчальна (геодезична) практика проводиться протягом двох тижнів.

Керівництво навчальною практикою покладається на керівника практики, спільно з яким на першому тижні практики студенти складають індивідуальний план роботи. У ньому планується вся робота практиканта по двох основних напрямах:

-  Польові геодезичні роботи

-  Камеральні геодезичні роботи

Навчальна (геодезична) практика проводиться на спеціальному полігоні з чітко вираженим рельєфом і невеликими забудованими ділянками. На полігоні є планово-висотна мережа, пункти якої закріплені постійними знаками, мають планові координати і відмітки висот. Терміни і зміст учбової практики визначаються затвердженими учбовими планами і робочими програмами спеціальності. Зразкові норми часу і об'єми робіт на одного члена бригади наводяться при описі окремих видів робіт.

Навчально-методичне керівництво практикою здійснює кафедра “Організації перевезень і управління на залізничному транспорті” в особі завідувача кафедрою. Для безпосереднього керівництва призначається керівник практикою, який розподіляє студентів по бригадах, призначає бригадирів, визначає ділянки робіт, здійснює контроль за виконанням робіт і дотриманням правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки і охорони довкілля.

Чисельний склад студентської бригади залежить від устаткування полігону, оснащеності кафедри приладами і програми практики. За рішенням кафедри бригада може бути призначена з 5 - 6 студентів.

Склад бригади не міняється впродовж усього періоду практики. Забороняється включення у бригаду студентів для проходження окремих видів робіт. Обов'язковою умовою є виконання кожним студентом усіх видів робіт.

МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ

Похожие материалы

Информация о работе