Методичні вказівки до організації та проведення навчальної (геодезичної) практики студентів, страница 12

На станції 3 обчислюють значення горизонту інструменту. Для кожної станції це роблять двічі - за спостереженнями на задню і передню точки. ГИ дорівнює відмітці задньої (чи передньою) точки плюс відлік по чорній стороні рейки, що стоїть на цій точці. Розбіжність між двома вичисленими значеннями ГИ допускається в межах ±2 мм; одне зі значень ГИ записують в графу 10 журналу.

Горизонт приладу обчислюється як відмітка задньої єднальної точки  плюс відлік по чорній стороні рейки, встановленої на цій точці, тобто

 м.

де - відмітка задньої точки;

 - відмітка передньої точки;

 - відліки по чорній стороні рейки.

Горизонт інструменту на третій станції буде рівний:

 м.

 м.

Середнє значення ГИ для третьої станції записується в графу "Горизонт інструменту". Відмітки плюсових точок (H+) дорівнюватимуть горизонту приладу мінус відліки по рейках на цих точках.

На станції 3 обчислюють відмітки проміжних точок. Обчислення виконують через горизонт інструменту : відмітка проміжної точки дорівнює ГИ на цій станції мінус відлік по рейці, що стоїть на цій проміжній точці:

де  - відліки по чорній стороні рейки на відповідній проміжній точці.

Висотні відмітки усіх точок траси записують у графу 11 журналу геометричного нівелювання (Додаток Е).


Рекомендована література

1.  Инженерная геодезия / Под ред. Л.С. Хренова. – М.: Высш. шк, 1985.

2.   Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000,

1:1000, 1:500. – М.: "Недра", 1985.

3.  Условные знаки для топографических планов масштаба 1:5000, 1:2000,

1:1000, 1:500. – М.: Недра, 1989. – 286 с.

4.   Ганьшин В.Н., Хренов Л.С. Таблицы для разбивки круговых и переходных кривых. – М.: "Недра", 1985.

5.   Сборник инструкций по производству поверок геодезических приборов. М.: "Недра", 1988. – 77 с.

6.   Анисимов Вл.А., Васильев А.С. Изучение устройства и выполнение поверок геодезических приборов: Учебное пособие для студентов строительных специальностей. – Хабаровск: ДВГУПС, 1998.

7.  Макарова С.В. Обработка материалов и построение плана тахеометрической съемки на основе теодолитно-высотного хода: Методическое пособие к расчетно-графической работе. – Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2001.

8.   Макарова С.В. Определение истинного азимута направления по измеренным зенитным расстояниям Солнца. Руководство к выполнению работ на геодезической практике. – ХабИИЖТ, 1985.

9.   Алаев Г.С., Макарова С.В. , Анисимов Вл.А. Обработка материалов нивелирования трассы: Методические указания на выполнение расчетно-графической работы. – Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2000.


Додаток А

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Володимира Даля

Факультет систем рейкових комунікацій

Кафедра організації перевезень і управління на залізничному транспорті

Курс             2                    Група   РТ-2ХХ           Семестр 4

Спеціальність 07010102 - Організація перевезень і управління на залізничному транспорті

ЗВІТ

про навчальну (геодезичну) практику

Студент      Чехов А.П                                                           …………………..

(прізвище, ім'я, по батькові)                                                                                          (підпис)

"Програма практики виконана повністю”

Керівник практики від установи  проф.Чернецька-Білецька Н.Б. ….……...……..….

                                                  (прізвище, ім'я, по батькові)                              (підпис)           

“Індивідуальне завдання на практику виконано повністю"

Керівник навчальної (геодезичної) практики  доц. КрайнюкА.О.   …………………

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)                (підпис)

"Звіт про практику захищено з оцінкою........................   Дата…………………”

Керівники практики від університету:доц. КрайнюкА.О.....   ……..….…..………..

(посада, прізвище, ініціали)                          (підпис)

Луганськ 201Х

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ