Методичні вказівки до організації та проведення навчальної (геодезичної) практики студентів, страница 11

Перевищення обчислюють окремо по чорних і червоних відліках по формулі:

де  - відлік по задній рейці

 - відлік по передній рейці

На розбіжність між перевищеннями, вичисленими по чорним відлікам і по червоним, дотримуються допуску: він не повинен складати більше 4 міліметрів. При завищенні цього допуску нівелювання по обох сторонам рейок повторюють, а у журналі нівелювання відліки закреслюють однією діагональною рисою; відліки повторного нівелювання записують нижче. Застосування терки при виправленні записів відліків інструкцій по геодезичних роботах заборонено.

З отриманням допустимої різниці між перевищеннями в журналі окрім чорних і червоних, записують середні перевищення.

На цьому роботу на станції закінчують і нівелір переносять на наступну станцію між ПК0 і ПК1, на якій нівелювання вказаних точок роблять точно так, як і на першій станції. Задньою точкою тут стає ПК0, а передньою - ПК1 і так далі.

Якщо між єднальними точками на цій станції є проміжні точки, їх нівелюють після єднальних, встановивши на них рейки чорними діленнями до нівеліра, беруть один відлік по рейці. Відліки на проміжних точках записують в спеціальну графу 5 журналу нівелювання (Додаток Е).

Для контролю правильності обчислень в журналі виконують посторінковий контроль обчислень. Для цього кожній з граф підсумовують усі записані в них числа. У графах 3 і 4 будуть отримані суми записаних на цій сторінці відповідно задніх Σaзад і передніх Σ bпер. відліків по чорній і червоній сторонам рейок. У графах 6 і 7 буде отримана сума розрахованих перевищень Σhвыч, а в графах 8 і 9 Σhср - сума середніх перевищень.

Отримані суми записують у нижній частині таблиці під підсумковою рисою. Посторінковий контроль обчислень виконується по формулі:

2.4. Камеральна обробка журналу нівелювання

По відомих відмітках (графа11) початкової (репер №5) і кінцевої (репер №6) точок ходу обчислюють і записують під підсумковою рисою у кінці журналу теоретичну суму перевищень :

Після завершення польових робіт по нівелюванню траси знаходять і записують нев'язку ходу, рівну різниці: практична сума  перевищень (середніх) мінус теоретична сума , тобто

 мм.

тобто

де - алгебраїчна сума перевищень між єднальними точками, а також обчислюють допустиму величину нев'язки за формулою:

 мм.

де L - довжина ходу в км.

 в середні значення перевищень вводять поправки зі знаком, зворотним знаку нев'язки. Поправки вводять порівну (з округленням до цілих міліметрів) в усі перевищення. Переконавшись, що сума усіх поправок дорівнює нев'язці із зворотним знаком, поправки записують в графах 8 і 9 (над середніми значеннями перевищень).

Якщо фактична нев'язка перевищує допустиму нев'язку, то шукають помилки в обчисленнях, а при їх відсутності проводять повторні виміри.

Якщо фактична нев'язка не перевищує допустиму нев'язку, то обчислюють поправки до перевищень по формулі:

де  - поправка у середні перевищення для кожної станції;

 - число станцій у ході

Виправлення середніх перевищень на величини поправок роблять шляхом їх складання з поправками. Для висячих нівелірних ходів розподіляють по перевищеннях прямого ходу не усю фактичну нев'язку, а тільки її половину.

По виправлених середніх перевищеннях обчислюють висотні відмітки усіх єднальних точок за формулою:

 - невідома висотна відмітка сполучної точки;

 - висотна відмітка попередньої по ходу сполучної точки;

 - виправлене середнє перевищення між цими точками (графа 8,9).

Послідовно обчислюють відмітки усіх єднальних точок ходу:

 м.

 м.

 м.

 м.

 м.

 м.

Контроль правильності обчислень відміток являється отримання у кінці ходу відомої відмітки кінцевої точки .

Завершують посторінковий контроль на кожній сторінці журналу. У графі 11 знаходять і записують під підсумковою рисою в нижній частині сторінки різницю вичислених відміток останньої і першої єднальних точок, записаних на цій сторінці. Ця різниця повинна дорівнювати сумі алгебри середніх перевищень і поправок в них. У кінці журналу за даними посторінкового контролю виконують аналогічний загальний контроль по усьому ходу.