Методичні вказівки до організації та проведення навчальної (геодезичної) практики студентів, страница 2

Метою навчальної (геодезичної) практики є:

-  підготовка студентів до вирішення професійних завдань на залізничному транспорті з використанням сучасних геодезичних приладів та методів виконання робіт в обсязі необхідному для вишукувань, проектування, будівництва та експлуатації споруд і будівель.

-  поглиблення і закріплення теоретичних знань, отриманих студентами спеціальності 6.07010102 «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті» при вивченні дисципліни "Основи геодезії і проектування залізниць ", ознайомлення з організацією геодезичних робіт в польових умовах.

Після проходження навчальної практики студент повинен:

- Знати сучасні геодезичні прилади і методи виконання геодезичних робіт при вишукуваннях, будівництві та експлуатації споруд і будівель на транспорті.

- Уміти користуватися картами, планами для вирішення інженерних завдань, виконувати вимірювання геодезичними приладами та обробку цих вимірів.

Мати уявлення:

-  про форму і розміри землі, системи координат і висот, геодезичні опорні мережі, про сучасні тенденції розвитку геодезичних приладів і методи вимірювань, їх застосуванні при вишукуваннях, будівництві та експлуатації споруд і будівель на залізничному транспорті.

-  про цифрові моделі місцевості і рельєфу, електронні карти, технології створення карт і планів на основі фотозйомки місцевості, застосування глобальних супутникових систем для геодезичних вимірювань.

ПРОГРАМА ПРАКТИКИ

Програма навчальної (геодезичної) практики студента складається з двох частин: Польові геодезичні роботи та камеральні.

У частину польових геодезичних робіт входить теодолітна зйомка обраної ділянки та поздовжнє нівелювання траси безпосередньо на місцевості.

У частину камеральних робіт входить обробка результатів геодезичних вимірювань при виконанні теодолітної зйомки ділянки місцевості та поздовжнього нівелювання траси, а також оформлення документації навчальної практики.

Звітна документація з навчальної (геодезичної) практики включає:

- польовий журнал з даними вимірювання кутів та абрисом;

- відомість обчислення координат замкнутого теодолітного ходу;

- камеральну обробку метеріалів теодолітної зйомки;

- робочий зошит з зарисовками;

- пікетажний журнал;

- журнал геометричного нівелювання;

- камеральну обробку журналу геометричного нівелювання;

- щоденник навчальної (геодезичної) практики з відгуком керівника практики від кафедри.

ЗВІТ З НАВЧАЛЬНОЇ (ГЕОДЕЗИЧНОЇ) ПРАКТИКИ

Результати навчальної (геодезичної) практики в узагальненому вигляді мають бути відображені у звіті.

У звіті необхідно вказати напрям роботи у відповідності до індивідуального плану та розкрити зміст отриманої інформації з посиланням на кількісні і якісні показники, теми занять, які були висвітлені в ході практики.

Звіт повинен відображати всі напрями практики за наступним планом:

1.  Теодолітна зйомка

1.1.  Рекогностування ділянки теодолітної зйомки

1.2.  Вимірювання відстаней між пунктами

1.3.  Вимірювання горизонтальних кутів

1.4.  Ведення абрису

1.5.  Зйомка подробиць

1.6.  Прив'язка полігону до пунктів геодезичної мережі

1.7.  Камеральна обробка вимірювань теодолітної зйомки

1.8.  Перелік документів, що представляються в звіті

2.  Подовжнє технічне нівелювання траси

2.1.  Рекогностування і закріплення осі траси. Розбивка пікетажу

2.2.  Зйомка ситуації. Ведення пікетажної книжки

2.3.  Загальні зауваження щодо нівелювання траси. Порядок роботи на станції.

2.4.  Камеральна обробка журналу нівелювання

У звіті додаються наступні документи:

1. Робочий зошит з зарисовками.

2. Щоденник навчальної (геодезичної) практики з відгуком керівника практики від кафедри.

Приклад основної частини звіту з практики:

1.  Теоретичне питання згідно номеру студента у журналі (див. Додаток Ж)

2.  Результати камеральної обробки польових даних.

Зразок виконання звіту наведено у додатку Б.

Вся документація оформлюється на листах формату А-4 в друкованому вигляді. Розмір шрифту – 14, інтервал 1,5, поля: ліве – 3 см, верхнє і нижнє – 2 см, праве 1-1,5 см.