Методичні вказівки до організації та проведення навчальної (геодезичної) практики студентів, страница 13

імені Володимира Даля

Факультет систем рейкових комунікацій

Кафедра організації перевезень і управління на залізничному транспорті

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

на навчальну (геодезичну) практику

студент групи РТ-2ХХ                               _____________________________

Розглянути наступні питання:

1.  Теодолітна зйомка обраної ділянки.

2.  Поздовжнє нівелювання траси на місцевості.

3.  Камеральна обробка результатів геодезичних вимірювань при виконанні теодолітної зйомки ділянки місцевості та поздовжнього нівелювання траси.

Керівник навчальної практики               доц. Крайнюк А.О    

(посада, прізвище, ініціали)                       (підпис)

Керівник практики від університетудоц. Крайнюк А.О      

(посада, прізвище, ініціали)                (підпис)

Студент(ка)                                                                                                 ___________________

(підпис)

Дата видачі завдання  ___________


РЕФЕРАТ

Звіт про навчальну (геодезичну) практику: __ стор., __ рис., __ табл., __ дж.

·  Мета роботи  – поглиблення і закріплення теоретичних знань, отриманих студентами, ознайомлення з організацією геодезичних робіт в польових умовах.

·  Об’єкт роботи  – процес реалізації геодезичних робіт на полігоні ділянки місцевості.

·  Предмет роботи – оволодіння технікою польових вимірювань і побудов, придбання навичок камеральної обробки інформації польових вимірювань.

·  Методи виконання роботи – польовий, математичний, порівняно-аналітичний, графічний.

ГЕОДЕЗІЯ, ПРАКТИКА, ВИМІРУВАННЯ, ЗЙОМКА МІСЦЕВОСТІ, НІВЕЛЮВАННЯ, АБРИС, ПІКЕТ

ЗМІСТ

Вступ....................................................................................................

1............................................................................................................

1.1.........................................................................................................

1.2.........................................................................................................

2............................................................................................................

2.1.........................................................................................................

2.2.........................................................................................................

Висновки..............................................................................................

Список використаних джерел..............................................................

 
 
 

ВСТУП

Для забезпечення безперервного росту продуктивних сил країни потрібна детальна інформація про її територію. Таку інформацію дають топографічні карти і плани, що створюються за результатами геодезичних робіт. Топографічні карти і плани потрібні для планування народногосподарських заходів. Будь-яке будівництво, наприклад, житлових будівель, фабрик, заводів, аеродромів і залізниць, електростанцій, ліній зв'язку і електропередач, газопроводів, об'єктів меліорації земель, метрополітенів, підземних комунікацій неможливо без якісного картографічного матеріалу. Широко використовуються карти і плани при розвідці корисних копалини. Спеціальні геодезичні роботи особливо високої точності є складовою частиною технологічного процесу будівництва і монтажу споруд на залізничному транспорті.

Знання геодезичних методів і прийомів сприяють фахівцям транспортних організацій і служб залізничного транспорту вести проектні роботи і дослідження в області спостережень за деформаціями і осіданнями будівель і споруд в періоди їх будівництва і експлуатації.