Методичні вказівки до організації та проведення навчальної (геодезичної) практики студентів, страница 6

Спосіб кругових прийомів дозволяє ослабити вплив помилок, діючих пропорційно часу, оскільки середні відліки для усіх напрямів відносяться до одного фізичного моменту часу. При обчисленні кутів треба обов'язково пам'ятати, що відліки по лімбу зростають за годинниковою стрілкою і при отриманні негативного результату треба додавати період 360°. На розбіжність значень одних і тих же кутів по різних напівприйомах дотримуються допуску: він не має бути більше подвоєної точності інструменту.

1.4.  Ведення абрису

Абрис - це схематичне польове креслення, на якому змальовують усю ситуацію ділянки, що знімається. Місце для абрису іноді відводять у польовому журналі теодолітної зйомки. Його веде один з вимірювачів довжин сторін полігону, що займаються виміром. Оскільки польовий журнал у бригаді один, а одночасно працюють дві групи, то абрис дозволяється вести не лише в журналі, але і в робочому зошиті, спеціально відведеному для цього. При невеликих відстанях між пунктами виникає можливість користуватися польовим журналом обом групам. Абрис у вигляді цілого креслення ділянки зйомки виконують тільки у разі невеликих полігонів і при нескладній, нечисленній ситуації. У більшості випадків ведуть абрис по частинах. Кожна частина відноситься до однієї - двом станціям.

У абрисі записують числові результати вимірів, роблять замальовку розташування різних об'єктів, що знімаються, прокреслюють напрям магнітного меридіана, записують деякі важливі характеристики об'єктів (вантажопідйомність мостів, швидкість течії річок і так далі).

Абрис є найважливішим польовим документом, без якого неможливе складання плану за результатами зйомки. Тому бригада повинна відноситися до нього уважно і дбайливо. Він виконується акуратно і досить повно без розрахунку на переробку. На рис. 4 як приклад приведений абрис станцій 1-6.

Рис. 4. Абрис теодолітної зйомки

1.5. Зйомка подробиць

Після вимірів горизонтального кута і відстаней від станції до заднього і переднього пунктів бригада займається зйомкою подробиць (ситуації). Для зйомки ситуації існує декілька способів (рис.4).

СПОСІБ ПЕРПЕНДИКУЛЯРІВ полягає в лінійних вимірах по двох взаємно перпендикулярним напрямам, одним з яких являється сторона ходу, іншим - перпендикуляр, опущений від точки об'єкту, що знімається, на сторону ходу. На приведеному рисунку 4 цим способом знята будівля СНУ ім. В. Даля (триповерхова, кам'яна, навчальна). Виміряними відстанями тут є: S1=25,15 м; S2 29,75 м.

ПОЛЯРНИЙ СПОСІБ застосовується при зйомці кута спортивного майланчика (Стадіона). Виміряними величинами є: полярний кут β6  і радіус-вектор (м). Цей спосіб застосовується не лише в теодолітній зйомці. Для виміру полярних кутів користуються одним напівприйомом. У тих випадках, коли на станції необхідно виміряти багато полярних кутів на різні об'єкти, що знімаються, перед зйомкою подробиць поєднують нулі лімба і алидады горизонтального круга і при закріпленій алідаді і відкріпленому лімбі візують на задній пункт ходу. Остаточне наведення здійснюють наводними гвинтами лімба і труби. Після візування перевіряють відлік: він має дорівнювати 0°00'. Потім по черзі візують на точки подробиць, що знімаються, встановлюючи на них вішку. Узяті при цьому відліки дорівнюватимуть лівим кутам, якщо вважати, що заднім пунктом є той, на якому відлік рівний, 0°00 ', а передньою є точка, що знімається. Напрям на пункт з відліком, рівним, 0°00 ', називають початковим напрямом.

1.6.  Прив'язка полігону до пунктів геодезичної мережі

Для числення координат пунктів полігону в існуючій системі його прив'язують до пунктів геодезичної опорної мережі (до твердих пунктів). З місцем розташування цих пунктів і умовами прив'язки до них бригаду знайомить викладач на рекогностуванні. Для прив'язки полігону досить мати одну його закріплену сторону. Тому прив'язку можна виконати, як на початку зйомки, так і у кінці. Існує декілька схем прив'язки.

Рис.5. Схема прив'язки полігону до пунктів геодезичної мережі