Досліждення процесу випарювання гідроокису калію, аналіз його виробництва, страница 21

Заходи системи запобігання пожежі:

1)  застосування не горючих речовин;

2)  обмеження кількості горючих речовин і їхнє розміщення;

3)  протипожежні розриви між будинками;

4)  періодична система приміщення і території;

5)  ізоляція горючих речовин.

Передбачені внутрішній та зовнішній водопроводи з пожежними кранами; для повідомлення про пожежу – електрична пожежна сигналізація та телефонний зв'язок.

Для запобігання пожежі використовують первинні засоби пожежогасіння – водо-пінний вогнегасник ВВП-9 – 1 шт., вуглекислий вогнегасник ВВК-5 – 2 шт., а також ящик з піском.

8.5 Охорона навколишнього природного середовища

Останнім часом в Україні надається значна увага охороні навколишнього середовища: розроблений і прийнятий до дії Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" [22].

Випарювання розчину KOH – складний технологічний процес з переходом сировини в різні стани з різними фізико-хімічними властивостями. Він пов'язаний з використанням різної складності технологічного устаткування і допоміжних механізмів. У багатьох випадках ці процеси супроводжуються виділенням великої кількості шкідливих парів, газів та інших забруднень. Для запобігання влучення в повітря KOH разом з паром у випарних апаратах передбачені сепаратори, у яких відбувається відділення рідини від пари.

Значною мірою зменшення забруднення відбувається за рахунок застосування автоматичного контролю й регулювання технологічного процесу [22].


ВИСНОВОК

У даній роботі було проведено обстеження установки випарювання гідроокису калію, були розраховані матеріальні та теплові баланси установки, були визначені потоки, які будуть використані під час теплової інтеграції процесу. Для схеми, що існує, інтегрованої схеми визначена серія каскадів і проведені розрахунки споживаної теплоти, за допомогою яких була визначена точка пінчу та оптимальні параметри найвигіднішої роботи схеми.

Був запропонований проект реконструкції системи теплообміну даного процесу, який дозволяє знизити затрати енергії. Розраховані економічні показники. Таким чином, потенціал енергозбереження складає 2654793,8 грн. на рік. Строк окупності запропонованого проекту реконструкції становить 5,1 місяців.


ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

1)  Мешалкин В.П., Товажнянський Л.Л., Капустенко П.А. Основы теории ресурсосберегающих интегрированных химико-технологических систем: Учебн. Пособие. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2006. – 412 с.

2)  Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. Изд. 9-е. М.: Химия,1973. – 750 с.

3)  Дытнерский Ю.И., Борисов Г.С. Основные процессы и аппараты химической технологии: Пособие по проектированию, 2-е изд., М.: Химия, 1991. – 496 с.

4)  Смит Р., Клемеш Й., Товажнянский Л.Л., Капустенко П.А., Ульев Л.М. Основы интеграции тепловых процессов. Харьков. НТУ «ХПИ». – Библиотека журнала ИТЭ. – Харьков: НТУ «ХПИ». 2000. – 458 с.

5)  Товажнянский Л.Л., Лещенко В.А., под ред. Л.Л. Товажнянского. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов в химической технологии: – Харьков: НТУ «ХПИ», 2006. – 432 с.

6)  В.І. Тошинський, М.О. Подустов, І.І. Литвиненко «Проектування систем автоматизації технологічних процесів». Харків, 2006 – 250 с.

7)  Закон України «Про охорону праці». – Діє з 21.11.02 р.

8)  ГОСТ 12.0.003 – 74* ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация. Введен 01.01.76.

9)   ГОСТ 12.1.007 – 88. ССБТ. Вредные вещества. Классификация. Общие требования безопасности. – Введен 01.01.89.

10)   Закон України «Про охорону праці». – Діє з 21.11.02 р.

11)   ГОСТ 12.0.003 – 74* ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация. Введен 01.01.76.

12)   ГОСТ 12.1.007 – 88. ССБТ. Вредные вещества. Классификация. Общие требования безопасности. – Введен 01.01.89.

13)  ГОСТ 12.1.005 – 88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. – Введен 01.01.89.

14)  ДСН 3.3.6.042 – 99. санітарні норми мікроклімату виробничого приміщення. – Київ, 2000.