Досліждення процесу випарювання гідроокису калію, аналіз його виробництва, страница 17

Найменування статей витрат

Сума, грн

Обгрунтування

1.

Зарплата розробників

17412

За розрахунком

2.

Відрахування на соц. потреби

6964,8

40% от ст.1

3.

Інші прямі витрати

7835,4

45% от ст.1

4.

Разом прямих витрат

32212,2

∑ (ст.1 –  ст.3)

5.

Накладні витрати

11274,3

35% от ст. 4

6.

Планові накопичення

10871,6

25%от∑(ст.4-ст. 5)

7.

Разом, кошторисна вартість робіт

54358

∑ (ст.4 – ст. 6)

8.

Податок на додану вартість

10871,6

20% от ст. 7

9.

Разом договірна ціна Зп

65230

∑ (ст.7 – ст.8)

Зарплата розробників приведена в таблиці 6.2

Таблица 6.2 – Розрахунок заробітної плати розробників

Посада виконавця

Оклад, грн/міс

Кіль-ть чол.

Кіль-ть

місяців

Сума з/п, грн.

Старший науковий співробітник

1406

1

6

8436

Інженер

1000

1

6

6000

Лаборант

744

1

4

2976

Разом зарплати

17412

Дані для розрахунків приведені в таблиці 6.3

Таблиця 6.3 Банк даних для техніко - економічних розрахунків

Найменування

Значення

Ціна природного газу,грн./1000м3

2500

Витрати на проектування Зп,грн.

17412

6.3 Розрахунок річної економії підприємства

Для визначення економічного ефекту пінч-інтеграції необхідно розрахувати  економію, капітальні витрати та строк окупності капітальних витрат підприємства. Для розрахунку економії необхідно визначити кількість грошей, яку підприємство витрачає за рік на енергоносії до та після пінч-інтеграції .

Для існуючого процесу теплова потужність, необхідна для нагріву усіх холодних потоків складає 1427,59кВт, а потужність, необхідна для охолодження гарячих потоків складає 1226,25кВт.

1 – гаряча крива, 2 – холодна крива

Рис. 6 1.- Складові криві без рекуперації

Зробимо розрахунок вартості підведеного тепла, на нагрів холодних потоків. Визначимо вартість 1кВт/рік енергії ,що отримується при спалюванні природного газу:

− кількість енергії що виділяється при спалюванні 1000 природного газу –33,5 109 Дж

За допомогою стехіометричного рівняння розрахуємо вартість 1кВт/рік  енергії:

33,5 Гдж     -    2500 грн.

3600 6000 год  103     -     x грн.

де x− питома вартість 1 кВт/рік;

     6000 год – кількість робочих годин на рік;

     3600 сек − кількість секунд в 1 годині, звідси x – 1612 грн.

Тобто 1 кВт/рік коштуватимуть 1612 грн.

Вартість річної енергії,що піде на підігрів усіх холодних потоків буде дорівнювати :

                                                                                     (6.1)

де QHmin − теплова потужність для нагріву холодних потоків;

     Sr1 − вартість річної енергії для нагріву холодних потоків.

Sr1=1427,59*1612=2301275,08 грн.

Прийнято враховувати ,що вартість енергії для охолодження коштує 10% від вартості енергії на нагрівання,отже :

                                                                     (6.2)

де QСmin − теплова потужність для охолодження гарячих потоків,

     SХ1 − вартість річної енергії для охолодження гарячих потоків.

Sx1=1226,25*1612*0,1=197671,5 грн.

Загальні річні витрати на енергоносії складатимуть:

                                                                                     (6.3)

де  − загольні річні витрати на енергоносії до рекуперації поцесу.

SΣ1=2301275,08 +197671,5 =2498946,58 грн.

Після розробки та впровадження пінч технологій,було отримано нові значення гарячих та холодних утиліт 201,34кВт та 0кВт відповідно.

Рис. 6 2.- Складові криві після рекуперації

Зробимо перерахунок вартостей енергії згідно формул (6.1), (6.2):

Sr1=201,34*1612=324560 грн.