Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине "Социология" (на украинском языке), страница 7

Тема 6.Політична влада і демократія

Основні питання теми:

1.Поняття політичної влади. Владаі авторитет.

2.Принципиі форми  реалізації влади, политичний режим.

3.Демократія: поняття, теорія,  механізм здійснення.

4.Суперечності становлення демократії в Україні

Методичні вказівки

Проблема влади є центральної для політики і політичної науки. Саме це повинен мати на увазі кожний, хто вивчає політологію. Тому  дослідження природи влади постає принциповим завданням  політологічної освіти. Саме це й складає завдання першого питання теми. Його реалізація потребує знання визначень влади  її трактувань на протязі всієї історії політичної думки від Платона до сучасних політологів. При розгляді  суті влади треба визначити її основні характеристики: ознаки, структуру. функції, Джерела, ресурси, а також визначити основні концепції її розуміння в різні періоди розвитку політичної думки. Важливо познайомитися з класичними працями Вебера, Поппера, Маркса щодо сутності влади та її значення.

В другому питанні вивчається механізм дії державної і політичної влад, форми її прояву та принципи реалізації: легітимність. суверенність, розподіл гілок на законодавчу. виконавчу та судову. З цією метою треба прочитати статті сучасних політологів: Ледяєва, Скрипника, Куценко та ін.

Трете питання стосується з’ясування сутності демократії у всіх її формах та визначеннях. Для цього треба ознайомитися з класичними працями де Токвіля, Вебера та Поппера, в яких розкритий механізм та переваги політичної демократії. Для аналізу стану демократії в сучасній Україні треба прочитати рекомендовані статті Куценко, Романюка та інших політологів.

Перевір себе:

·  Дайте визначення владі та назвіть ознаки політичної влади.

·  Яка структура політичної влади, хто є її головним суб”єктом в сучасній державі ?

·   Що таке легітимність влади та яке її політичне значення?

·  Поясніть, що таке політична харизма?

·  В чому суть та значення принципу розподілу влади?

·  Що таке пряма та непряма демократія?

·  Хто є суб”єктом влади  в авторитарній та демократичній державі?

Література:

Бляхер  Л.Е. Властные игры в кризисном социуме: преобразование российской институциональной структуры //Полис. – 2003. № 1

 1. Вебер М. Основные социологические понятия.  Избран.произв. - М., 1990.- 808 с.
 2. Воробьев Д.М. Носитель легитимности //Полис.- 2003. № 5
 3. Зазнаев О.И. Смешанные формы правления, или как масло соединяется с водой. //Полис. 2005. № 4.
 4. В.Г. Формы власти: типологический анализ //Полис. 2003. № 1.
 5. Скрипнюк В.Д. Державна влада в Україні: проблема взаємодії політики і управління //Право України. 2003. № 3
 6. Фатенков А.Н. Кто должен править: Люди или законы, массы или личности? //Полис.  2005.  № 2
 7. Куценко О. Зигзаги демократизации политического режима в Украине. //Социология: теория, методы, маркетинг. 2005. № 3.
 8. Лебедева Т.П. Либеральная демократия как ориентир для посттоталитарного преобразования //Полис -  2004. № 3
 9. Поппер К. Открытое общество и его враги. - М., 1992. Т.2 - 528 с.
 10. Романюк О. Транзитивні демократії. //Людина і політика. 2004. № 2. с. 23-30.
 11. Сергеев В.М. Демократия и региональное неравенство.  //Полис, 2003. № 5.
 12. Стур Дж. Дж. Открывая демократию заново //Полис. 2003. № 5,6.
 13. Токвиль А. Демократия в Америке. - М., 1994. - 564 с.  
 14. Толстоухов А.В., Шелков Ю.А. Философские размышления о демократии. //Философские науки. 2006. № 4.
 15. Тузиков А.Р. Идеи демократии: социологические интерпретации. //Социс. 2005. № 3 с. 35-38.