Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине "Социология" (на украинском языке), страница 6

9.Панкевич О. Проблеми соціальної держави: дискусія триває. // Право Украины. 2005. № 12.

10.Поплавська Г. Особливості національного менталітету та побудова правової держави в Україні. //Філософська думка. 2004. № 1 с.73-91.

11.Сербін Р. Діалектика державного суверенітету в епоху глобалізму. //Право України, 2002. № 12. с. 37-43.

Тема 5.Партії, політичні об’єднання і групи тиску

Основні питання теми:

1.  Політичні партії: поняття, функції, основи класифікації.

2. Партийніі виборчі системи, їх різновиди

3. Суспільно-політичні організації, об”єднання і групи тиску

4.  Технологія проведення виборчої кампанії.

Методичні вказівки

Вивчення сучасної політики передбачає знання механізму функціонування політичних партій та громадських об”єднань, їх впливу на технологію прийняття державних рішень. В першому питанні має аналізуватись природа партій та політичних об”єднань, їх визначення з позицій політології. Не зайвим буде ознайомитися з історією становлення партій, про яку можна дізнатись  вивчаючи твори М. Вебера, збірку про українські партії початку ХХ століття. треба звернути увагу на неоднаковість функцій політичних партій в залежності від типу політичного режиму та реального місця партії в політичній системі суспільства.

В другому питанні розглядаються особливості функціонування сучасних партійних систем в залежності від їх типу та особливостей виборчої системи. Студент має знати переваги та недоліки двох або багатопартійної системи та їх принципову відмінність від однопартійної як втілення авторитаризму.  Для вивчення партійної системи України треба ознайомитися зі змістом статті Н. Рагозіна.

Аналіз третього питання потребує знання понять „політичне об’єднання, „група тиску”, „лобізм”, які розкривають механізм впливу громадських угрупувань та союзів на процес прийняття політичних рішень за умов існування політичного плюралізму. Цим проблемам присвячена стаття Г. Джордана.

В процесі підготовці четвертого питання акцент робиться на аналізі змісту сучасних виборчих технологій та механізму проведення політичних виборів у державі. Для розуміння сутності сучасної політики необхідно уявляти зміст поняття „політичний маркетинг” та особливостей його прояву в ході виборчих змагань. Стаття В. Полторак саме присвячена аналізу суті політичного маркетингу в умовах України.

Перевір себе:

·  Які концепції визначення політичної партії існують?

·  Яке місце політичних партій в сучасній політиці7

·   Які різновиди партій існують в Україні?

·  Що таке партійна система та яка  система в Україні?

·  В чому суть пропорційної та мажоритарної системи виборів, яки їх переваги та недоліки?

·  Яка виборча система існує в Україні?

·  Що таке „білі” та „чорні” виборчі технології?

Література:

  1. Багатопартiйна украiнська держава на початку ХХ столiття: Програмнi документи першiх украiнських полiтичних партiй. - К., 1992. - 96 с.
  2. Бiлоус А.О. Полiтичнi  об’єднання Украiни. - К., 1993. - 108 с.
  3. Зоткин А. Выборы 2002 г. как этап формирования политической элиты Украины и Крыма. //Социология: теория, методы, маркетинг. 2003. № 4.                          
  4. Рагозин Н.П. Развитие партийной системы Украины. //Полис. 2004. № 1.
  5. Джордан Г. Группы давления, партии и социальные движения. // МЭ и МО. 1997. № 1
  6. Иванова Н.Т.  Асоциальные организованные группы как субъект деятельности. // ВМУ. Сер. 18. Социология и политология. № 2. 1996
  7. Кащавцева С. Политическая коммуникация: проблемы, ожидания, возможности.//Социология: теория, методы, маркетинг. 2002. № 1.
  8. Лапин Н.И. Ценности, группы интересов и трансформация российского общества. // Социс. 1997. № 3
  9. Полторак В. Социология и политический  маркетинг. //Социология: теория, методы, маркетинг. 2003. № 2.