Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине "Социология" (на украинском языке), страница 4

3.  Грушевский М. Очерк истории украинского народа. – К. 1990.

4.  Драгоманов М. Вибране. – К, 1990.

5.  История политических и правовых учений. – Под ред. В. С. Нерсесянца. – М, 1996.

6.   Макиавелли Н. Государь. - М., 1990. - 80с.

7.  Поппер К. Открытое общество и его враги. - М., 1992. Т.2 - 528 с.

8.  Потульницький В. А. Історія української політології. – Львів, 1993.

9.  Каменская Т.В., Родионов А.Н. Политические системы современности. Учебное пособие. - М., 1994. - 384 с.

10.  Пляйс Я.А. Диалектика взаимодействия политических и партийных систем. //Полис, 2004. № 6.

11.  Модельский Дж. Эволюция мировой политики (1,2). //Полис. 2005. №№ 3,4.

Тема 3.Політична система

Основні питання теми:

1.  Поняття, ознаки і сутність політичної системи

2.  Структура, функції і закономірності розвитку політичних систем.

3.  Типологія сучасних політичних систем

4.  Політична система України та проблеми її реформування

Методичні вказівки

Категорія „політична система” посідає центральне місце в структурі політології, тому її визначення має принципове значення для розуміння механізму розвитку політики.

В завдання аналізу першого питання входить знайомство з змістом поняття системи та політичної системи, їх ознак та специфіки с позицій відмінності політичної системи від економічної та соціальної систем.  Для реалізації цього завдання  необхідно прочитати відповідні розділи в посібнику з політології та статті Гончарові та Морозова зі списку рекомендованої літератури.

При вивченні змісту другого та третього питань треба звернути увагу на теорію політичних систем Д. Істона, його класифікацію політичних систем, відомості про які можна знайти в кожному підручнику з політології. Аналізуючи закономірності розвитку систем зверніть увагу на специфіку їх прояву в умовах існування різних політичних режимів.

Четверте питання присвячено аналізу умов становлення політичної системи в Україні, яким присвячені наукові статті Кинева та Лясоти. Мова йде про унікальний перехідний стан політичного розвитку України, за умов відсутності сталої політичної системи та неефективного її функціонування. Студент має знати основні напрямки реформування політичної системи. які реалізуються політичним керівництвом країни та пропонуються лідерами політичних угрупувань (стаття В. Франчука).

Перевір себе:

·  Що таке політична система суспільства, яка її структура?

·  Хто є відомими авторами теорії політичної Системи?

·  Які різновиди політичних систем існують в наш час?

·  До якого класу політичних систем відноситься українська система?

Література:

  1. Гончаров П.К. Политическая система общества: гносеологическая и онтологическая основы теории. //Социально-гуманитарные знания. 2006, № 2.
  2. Добродумов П. Про реформу політичної системи України// Право України. 2003. №5.
  3. Каменская Т.В., Родионов А.Н. Политические системы современности. Учебное пособие. - М., 1994. - 384 с.
  4. Кретов Б. И. Средства массовой коммуникации - элемент политической системы общества// Социально-гуманитарные знания,  2000. №1.
  5. Кынев А. В. Эффекты «майдана»: политическая система Украины после кризиса 2004 .//Полис. – 2005. №1.
  6. Лясота А. Політичні традиції: Еволюція інтерпретації в контексті функціонування політичної системи// Людина і політика, 2003. №5.
  7. Морозов Е.И. Теория социальных систем. // Вестник МУ Сер. 18 Социология и политология, 1996. № 2
  8. Пляйс Я.А. Диалектика взаимодействия политических и партийных систем. //Полис, 2004. № 6.
  9. Франчук В.И. Политическая система как средство выживания общества и основы его реформирования. // Социально-гуманитарные знания, 2005. № 1.