Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине "Социология" (на украинском языке), страница 9

Найбільше уваги в політичних та наукових публікаціях присвячено націоналізму . Його аналіз треба розпочинати з визначення суті націоналізму історичних та соціальних коренів його виникнення та існування. Необхідно звернути на певну закономірність появи націоналізму. на його позитивні та негативні складові та наслідки. Головною передумовою політичного націоналізму виступає соціально-політична нерівність націй та етносів, яка долається лише за умов послідовної демократії.

Четверте питання присвячується аналізу змісту національної політики державного керівництва різних країн і України,зокрема. Зміст національної політики проявляється не тільки в програмах політичних партій, але в конституційних принципах устрою української держави. Цим проблемам присвячено безліч наукових публікацій, з якими студент може ознайомитися в бібліотеці університету.

Перевір себе:

·  Дайте визначення нації та етносу.

·  В чому зміст національного питання в політиці7

·  Який механізм вирішення національного питання?

·  Що таке націоналізм, шовінізм та ксенофобія?

·  Хто є теоретиками концепції українського націоналізму?

Література:

1.  Буховец О.Г.  О временных ресурсах постсоветского этнонационализма. //Полис. 2005 № 2.

2.  Дмитренко С. Народ-етнос: сутнісні та термінологічні особливості етнополітологичного визначення поняття //Людина і політика. 2004. № 4

3.  Добрускин М.Е. О социальных функциях церкви.//Социс. 2002. № 4.

4.  Дубов И.Т. Уровень религиозности и влияние религиозных установок на отношение россиян к политическим лидерам. //Полис. 2001. № 2.

5.  Зінько С. Іслам у світових геополітичних и геоекономічних процесах. //Людина і політика. 2004. № 1.

6.Кантор В.К. Русское православие в имперском конртексте: конфликты и противоречия //Вопрос философии. 2003. № 7.

7.Лебедева М. Межэтнические конфликты на рубеже веков. //МЭ и МО, 2000. № 12.

8.Салмин А.М. Церковь, государство и политика в католическом мире. //Полис. 2005. № 6.

9.Тощенко Ж.Т. Теократия как форма взаимодействия религии и власти. //Философские науки. 2002. № 3.

Тема 9.Політична культура, свідомість, суспільна думка

Основні питання теми:

1.  Політична культура: поняття, структура та функції.

2.  Політична соціалізація та її інститути.

3.  Політична свідомість,  ідеологія та психологія як фактори політики.

4.  Суспільна думка, ЗМІ і механізм їх впливу на політику.

Методичні вказівки

Політичну культуру як складову суспільного життя та фактор духовного впливу на політику необхідно визначати в контексті теорії культури як такої. а також з врахуванням специфічностей політичної сфери життя. Починати треба з аналізу визначень політичної культури та з’ясування її ознак. властивостей, структури та основних чинників розвитку. В ході  ознайомлення з явищем необхідно спиратися на теорію політичної культури, розроблену американськими політологами Алмондом та Пауелом. При розгляді змісту політичної культури необхідно скласти чітке уявлення про зв’язок цієї категорії з ключовими поняттями політології: політична система, влада, політичний режим, політична діяльність, тощо.

При аналізі другого питання акцент робиться на з’ясуванні механізму формування індивідуальної культури громадянина або політичній соціалізації, яка відображає політичний стан суспільства та політичний режим в країні. Треба враховувати корпоративний характер політичної культури та колективні механізми її  дії на поведінку окремої людини. При розгляді особливостей цього явища в Україні необхідно брати до уваги перехідний характер політичного процесу та уповільненість політичних перетворень. зумовлених відсутністю традицій сталої демократії.  Принципове значення для проходження політичної соціалізації громадян має політологічна освіта в системі середньої та вищої шкіл.