Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине "Социология" (на украинском языке), страница 11

Для аналізу сутності міжнародних відносин необхідно прочитати статтю М. Шепелева та  І. Киселева. Особливо важливим для розуміння сутності міжнародних відносин є розуміння їх багаторівневого характеру, а також ключової ролі державних еліт в їх реалізації. В сучасних умовах міжнародні відносини опосередковані міжнародним правом, вплив якого на національне законодавство України стає все більш очевидним та значущим.

Четверте питання пов’язано з аналізом явища політичного глобалізму та глобальних суперечностей сучасного політичного розвитку світу. Проблемам глобалізації та її наслідків присвячено дуже багато наукових робіт. В контексті вивчення питання треба ознайомитися зі змістом статей В. Оленева,  Н. Федотова, І. Левіна, І. Кефелі та інших авторів, чиї роботи представлені в списку літератури.

Перевір себе:

·  Що таке світовий політичний процес?

·  Які цілі та завдання зовнішньої політики держави, хто є її суб”єктом?

·  Сформулюйте ідею національних інтересів України.

·  Яка структура сучасних міжнародних відносин?

·  Які принципи сучасних міжнародних відносин?

·  Що таке „глобалізм” та „альтерглобалізм”, яке їх цивілізаційне значення?

Література:

1.  Баталов Э.Я. “Новый мировой порядок”: методология анализа. //Полис. 2003. № 5.

2.  Бузгалин А.В. Альтерглобализм как феномен современного мира. //Полис. 2003. № 2.

3.  Кармазина М. Глобалізація: місце і роль суб’єктів та об’єктів процесу. //Людина і політика .  2003. № 4.

4.  Кефели И.Ф. Глобализм на перекрестке мнений. //Социально-гуманитарные знания. 2003. № 2.

5.  Киселев И.Ю. Образ государства в международных отношения и социальное познание. //Вопросы философии. 2003. № 5.

6.  Косолапов Н.А. Мировая политика как явление и предмет науки. //Полис. 2005. № 6.

7.  Левин И.Б. Глобализация и демократия. //Полис. 2003. № 2.

8.  Модельский Дж. Эволюция мировой политики (1,2). //Полис. 2005. №№ 3,4.

9.  Ніколаєв Е. Неглобізована глобалізація? //Людина і політика. 2004. № 1.

10.  Оленьев В.В., Федотов А.П. Глобалистика на пороге ХХ века. //Вопросы философии. 2003. № 4.

11.  Чихарев И.А. Многомерность мировой политики. (К современным дискуссиям). //Полис. 2005.  № 1.

12.  Шепеляв М. Міжнародний порядок та режим функціонування глобального управління. //Людина і політика. 2004. № 1.

ã  Лагутін Анатолій Васильович

«Політологія. Методичні вказівки

для самостійної роботи студентів

напрямів: 6.070104 «Морський та річковий транспорт», 6.090201 «Водні біоресурси й аквакультура», 6.050702 «Електромеханіка», 6.050503 «Машинобудування», 6.051701 «Харчові технології та інженерія», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік та аудит», 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

Підписано до друку _____________. Обсяг  1 д.а.

Тираж_________. Замовлення №________.

Вид. Керченський державний морський технологічний університет

334509, р. Керч, вул. Орджонікідзе, 82.