Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине "Социология" (на украинском языке), страница 10

При підготовці третього питання щодо природи політичної свідомості  треба виходити з філософської теорії суспільної свідомості та особливостей її головних форм, серед яких політична свідомість посідає принципове місце в умовах сучасного демократичного суспільства.  Головний акцент треба робити на вивчення суті політичної ідеології як втілення природи політичної свідомості. Ідеологізація свідомості породжує феномен її затьмарення та підкорення стереотипам емоційно-вольових, стихійних проявів поведінки людей, що породжує непередбачуваність політичних вчинків. Цей феномен перетворює політичну моральність в сферу віртуальних цінностей. Цим проблемам присвячені статті Малікова, Нугаєва та Клюєнко.

Важливість суспільної думки та вплив ЗМІ на політику проявляється в яскравому вигляді на стадії демократизації держави. Сучасна політика по суті є мистецтво взаємодії суспільних ідей та маніпулювання суспільною думкою. Цим проблемам присвячені численні соціологічні дослідження. а також праця Михайлова щодо політичної свідомості. Слід взяти до уваги початковий характер і незрілість суспільної думки в Україні, з позицій стану якої краще розуміється особливість нашої політики та її проблем.

Перевір себе:

·  Хто є авторами теорії політичної системи?

·  Що входить в структуру політичної культури та які  її функції?

·  Що таке політична соціалізація?

·  В чому суть політичної ідеології?

·  Що таке „Четверта влада”. та яка її роль в демократичній державі?

·  В чому полягають функції суспільної думки?

Література:

1.  Ануфриев Е.А., Лобачев А.И. Политическая педагогика: становление и развитие. //Социально-гуманитарные знания. 2000. № 6.

2.  Вебер М. Политика как профессия и призвание. Избр. произв. - М., 1990. - с.564-617.

3.  Капустин Б. Г. Критика политического морализма…//Вопросы философии, 2001. № 2.

4.  Козырев Г. И. Проблема насилия в теории, массовом сознании и реальной жизни// Вестник МУ. Серия 7. Философия, 2000. № 6.

5.  Кравченко И.И. Политика и мораль. // Вопросы философии, 1995. № 3. - с.69-81.

6.  Макиавелли Н. Государь. - М., 1990. - 80с.

7.  Маликова Ю. О. Проблема соотношения политики и морали в философии Ханны Арендт. // Полис, 2003. №5.

8.  Михайлова О.В. Политическое сознание граждан на постсоветском пространстве: опыт социологического исследования. // Полития, 2003.  № 2

9.  Клюенко Э. Политическое участие: теория, методология и измерение с применением метода шкалограммирования по Туттману. // Социология: теория, методы, маркетинг. 2005. № 4.

10.  Нугаев Р.М., Нугаев М.А. Общественная идеология как фактор становления гражданского общества //Социально-гуманитарные знания, 2003.  № 4

Тема 10.Міжнародна політика

Основні питання теми:

1.  Сучасний світовий політичний процес, його зміст і особливості

2.  Національні інтереси і зовнішня політика

3.  Сістема міжнародних відносин.

4.  Політика і держава  в контексті глобальних проблем людства.

Методичні вказівки

Завдання теми – визначити специфіку світової політики та міжнародних відносин. В першому питанні маємо акцентувати увагу на вивченні суті світового політичного процесу в його порівнянні з внутрішньополітичним процесом. Для цього треба ознайомитися зі статтею Н. Косолапова присвяченій аналізу сучасної світової політики, а також статей Ж. Модельського з цієї проблеми.

Друге питання стосується природи зовнішньополітичної діяльності держави. Для її з’ясування треба визначити основні характеристики зовнішньої політики: Мету, завдання, зміст, форми та засоби реалізації. Висхідним поняттям питання виступає національний інтерес держави, який характеризується індивідуальним і неповторним змістом для кожної держави. Необхідно також проаналізувати особливості зовнішньої політики молодої української держави. Корисними теоретичними висновками можна збагатитися прочитавши статті М. Шепелява та  М. Кармазіна.