Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине "Социология" (на украинском языке), страница 2

·  конспектування ключових ідей та висловлювань у формі тез та висловлень відомих наукових авторитетів;

·  підготовка плану виступу з проблем семінарської теми;

·  написання тез для виступу на семінарському занятті;

·  підготовка тексту реферативного виступу на семінарі;

·  накопичення та поетапна обробка теоретичного матеріалу з його можливим оформленням у формі наукової доповіді для виступу на науковій конференції, або участі і конкурсі наукових робіт.

Результатом самостійної підготовки студента має бути його повне знання змісту всіх головних питань, які виносяться на семінарське заняття, або готовність до успішного написання тестового завдання, проходження модульного контролю або виконання екзаменаційного завдання.

Тема 1.Політика та предмет політології

Основні питання теми:

1.  Поняття, структура і зміст політики, зміна її історичних форм.

2.  Предмет політології. Політологія в системі наук.

3.  Категорії політології та їх взаємозв¢язок.

4.  Методологія, методи і функції політології.

Методичні вказівки

Перша тема  курсу політології присвячена розгляду предмета науки, принциповим питанням її розвитку та передбачає ознайомлення з колом головних категорій та проблем дисципліни. Вона займає ключове місце у процесі вивчення науки про політику, розкриваючи її специфіку та принципи взаємодії з усім комплексом наукових дисциплін.

Головними завданнями вивчення теми виступають з’ясування природи  політики як специфічного роду людської діяльності, сфери реалізації інтересів громадян, суспільних груп та суспільства в цілому за посередництвом державно-політичної організації, а також пізнання предмету політології як науки, її місця і ролі в розумінні закономірностей розвитку суспільства та людини.

При  підготовці першого питання необхідно звернути увагу на визначення поняття політики у широкому та вузькому розумінні цього слова, а також з’ясувати її головні характеристики та властивості, ознайомившись з різними концептуальними оцінками  суті та значення політики. Для цього треба ознайомитися з висловами Аристотеля, Макіавеллі, Вебера та інших класиків політичної думки, які подані в роботах наведених в списку рекомендованої літератури.

Підготувати питання щодо предмету політології допоможе знайомство зі статтею відомого американського політолога Г. Алмонда, яка присвячена історії політичної науки.

При розгляді третього питання щодо категорій політології слід звернутись до статті Козирєва, яка присвячена сутності політики, а також  уважно переглянути зміст енциклопедичного словника з політології.

Методологічні аспекти та методи політології краще всього найкраще можна визначити вивчаючи праці відомих представників сучасної науки та відомих мислителів, до яких належать Г. Алмонд, М. Вебер, Ж. Бодуен та інші.

Після вивчення теми перевір себе:

·  Коли виникла політика?

·  Хто виступає суб”єктом та об”єктом політики?

·  В чому суперечать політика як наука та політика як мистецтво?

·  Коли виникла політологія?

·  Які закони політики вивчає політологія?

·  Чи може політологія претендувати на статус особливої  науки?

·  Чи  пов¢язано існування політології з політичним режимом країни?

Література:

1.  Алексеева Т.А. Что такое политическая философия? //Полития, 2003.  № 3

2.  Алмонд Г. Политическая наука:история дисциплины. // Полис. - №6. – 1997. – с.114-183.

3.  Аристотель. Политика. - М, 1983, соч. в 4-х тт.Т4.-830 с.