Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине "Социология" (на украинском языке), страница 5

Тема 4.Держава і громадянське суспільство

Основні питання теми:

1.  Держава: поняття, ознаки,  генеза, основні концепції.

2.  Типи, формий функціїдержави.

3.  Соціально-правова держава

4.  Держава і громадянське суспільство.

Методичні вказівки.

Перше питання пов’язано з розглядом суті терміну держави та її основних характеристик.При вивченні теми  необхідно навчитися розглядати проблему держави з позицій політології в порівняння з теоретичними положеннями про державу збоку інших соціально-філософських дисциплін. Тому треба з’ясувати основні етапи становлення концепції держави та її розуміння починаючи з виникнення уявлень про державу до сьогодення. Скласти це уявлення допоможе знання про природу держави видатних політичних мислителів: Аристотеля, Макіавеллі, Маркса, Вебера, а також основних концепцій держави (Теологічної, правової, патріархальної, органі стичної. завоювання, психологічної та сучасної – інституційної).

При розгляді другого питання студент має ознайомитися з основами класифікації або типології держав, їх функціями у відповідності до типу держави та багатоманітністю формальних характеристик: Формою устрою, формою правління та формою політичного режиму. Необхідно розуміти об’єктивні джерела та причини, на яких ґрунтується форма держави, та особливості її впливу на функції держави та на стан суспільства.

Завершає аналіз проблем держави теорія сучасної її моделі. яка існує у вигляді соціально-правової держави на грунті розвинутої демократії та громадянського суспільства. Отже, при розгляді третього питання вивчаються основи теорій соціальної та правової держави. Всі ці питання можна вивчити спираючись на положення рекомендованих статей російських та українських авторів. які надаються в списку літератури, а також відносяться до надбань світової політичної думки.

Дуже важливим чинником розуміння суті сучасної політики та механізму держави є усвідомлення природи громадянського суспільства як наукової категорії та  соціально-політичного явища який складає грунт  сучасної демократії та правової державності. Структура та принципи дії громадянського суспільства, його слабкість в Україні потребують особливо серйозного вивчення та обґрунтування. Саме принципи взаємодії держави та громадянського суспільства є предметом аналізу в четвертому питанні теми. Аналізу впливу політичного процесу на побудову громадянського суспільства присвячена стаття  А. Лагутіна «Политический процесс как инструмент построения гражданского общества (украинский опыт)».

Перевір себе:

·  Що таке держава, коли вона виникає?

·  Як визначається сучасна теорія держави?

·  В чому відрізняються функції демократичної та авторитарної держави?

·  Які характеристики складають поняття „форма держави”?

·  Яка форма української держави?

·  Що таке громадянське суспільство та коли воно виникає?

Література:

  1. Аристотель. Политика. - М., 1983. Соч. в 4-х т. Т. 4.- 830с.
  2. Борденюк В. Механізм (апарат) державного управління. // Право Украины. 2005. № 6.
  3. Гоббс Т. Левиафан. Соч. в 2-х т. - М., 1990. Т. 2 - 731 с.
  4. Зазнав О.И.Типология форм правления: работа над ошибками. //Полис, 2006. № 1.
  5. Кіндратець О. Сутнісні ознаки соціальної держави. //Людина і політика. 2003. № 6 с. 138-144.
  6. Киселев И.К. Образ государства в международных отношениях  и социальное познание. // Вопросы философии. 2003. № 5.
  7. Кудинов О.А. Проблемы правового государства в трудах российских ученых начала ХХ века. //Философские науки, 2006. № 4.
  8. Лагутин А. В. Политический процесс как инструмент построения гражданского общества (украинский опыт) //Ученые записки ТНУ. Серия: Политические науки. 2004. – Т. 17(56). – С. 27-36.
  9. Мысливченко А.Г. Перспективы европейской модели социального государства. //Вопросы философии. 2004. № 6 с. 3-12.