Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине "Социология" (на украинском языке), страница 8

Тема 7.Політичні еліти і лідирування

Основні питання теми:

1.  Політична еліта як суб’єкт політики

2.  Класичні і сучасні теорії елітаризму

3.  Політична особистість, політичний лідер

4.  Типологія і функції політичних лідерів

Методичні вказівки

Сьома тема присвячена проблемам політичного елітаризму та лідирування. Перше і друге питання стосуються визначенню політичних еліт як провідних суб’єктів політичного процесу. В ході вивчення питань треба ознайомитися з положеннями класичних теорій політичного елітаризму Г. Моски, В. Парето та Р. Міхельса, які розкривають закономірність існування політичних еліт та механізм їх утворення і функціонування. Для розуміння стану сучасної теорії еліт бажано прочитати статтю О. Гаман-Голутвіної про визначення сучасних параметрів політичного елітаризму.

При вивченні питань стосовно політичного лідирування необхідно звернутися до змісту класичної роботи М. Вебера „Політика як професія та покликання”, в який глибоко проаналізований механізм індивідуального лідирування. а також розглядається одна з перших в науці типологія політичних лідерів. Механізму політичного лідирування в сучасних умовах., функціям та типології лідерів присвячено чимало робіт сучасних науковців і вітчизняних, і зарубіжних. Висновки цих досліджень можна знайти в статтях В. Смолькова, О. Траверсе та інших авторів.

Перевір себе:

·  Хто є засновники теорії політичних еліт?

·  Назвіть функції політичної еліти.

·  Що таке закрита та відкрита політична еліти?

·  Дайте визначення політичного лідера.

·  Які функції виконує політичний лідер?

·  Наведіть типологію лідерів.

Література:

1.  Ануфриев Е.А., Лобачев А.И. Политическая педагогика: становление и развитие. //Социально-гуманитарные знания. 2000. № 6.

  1. Вебер М. Политика как профессия и призвание. Избр. произв. - М., 1990. - с.564-617.
  2. Вятр Е. Местные элиты и демократические перемены //Социс. 2005. № 2
  3. Гаман-Голутвина О.В. Политическая элита – определение основных понятий //Полис. 2002. № 3
  4. Злобина Е. Личностная составляющая общественных изменений. //Социология: теория, методы, маркетинг. 2003. № 3.
  5. Идиатуллина К.С. Политический лидер и гражданское общество: проблемы и противоречия регионального развития. //Социально-гуманитарные знания. 2003. № 3.
  6. Коргунюк Ю.Г. Политическая элита современной России с точки зрения социального представительства. //Полис. 2001. № 2.
  7. Крыштановская О.В., Хуторянский Ю.В. Элита и возраст: путь наверх //Социс. 2002. № 4.
  8. Платковский В.В. Харизма политического лидерства. //Социс. 2002. № 3.
  9. Смольков В.Г. Сущность и типология социального лидерства. //Социально-гуманитарные знания. 2001. № 6.
  10. Траверсе О. Соціальна відповідальність як змістовна складова політичного лідерства і політичного керівництва. //Людина і політика. 2004. № 5.

Тема 8.Національні проблеми і національна політика

Основні питання теми:

1.  Нації і національні проблеми в політиці

2.  Політичний зміст національного питання та принципи його вирішення

3.  Політичний націоналізм, форми його прояву

4.  Національна політика, її зміст та напрями реалізації

Методичні вказівки

Політика і розвиток націй – невід”ємні складники. Проблеми національних відносин на політичному грунті утворюють цілий комплекс сучасних глобальних проблем.

В першому питанні  розглядаються головні поняття теми: народ, нація, етнос, національне питання, які висвітлюють характер проблем и. Для з”ясування їх змісту треба звернутись до статті С. Дмитренка. Розгляд другого питання пов’язаний з формулюванням суті національного питання в політиці. який є наслідком соціально-політичних суперечностей в державі та на стику її взаємодії з іншими національними державами. Сутність національного питання була предметом уваги багатьох вчених та ідеологів. Йог зміст розкритий в багатьох посібниках з політології.