Лабораторний практикум з курсу “Теорія автоматичного управління”: Навчальний посібник, страница 10

    <ММ>=<Оп1><знак операції><Оп2>    (наприклад,  М1=1+А),

де <ММ> - ім'я БП;

    <Оп1>, <Оп2> - операнди (числа, імена блоків, імена БП);

    <знак операції> - кожної із символів  "+",  "-",  "*",  "/".

     Оператор  <Оп>=?  виводить поліноми чисельника і знаменника ПФ блоку або БП.

Меню режиму побудови ЛЧХ:

  F1-допомога  - Доступ до довідкової служби СІАМ.

  F4-ред     - Перехід до режиму редагування/знищення блоків.

  ЕSс-вихід  - Повернення в режим уведення моделі.

       При виведенні графіка ЛЧХ у меню вказуються додаткові опції:

  F2-змінити частоту - Перехід до процедури зміни граничних частот.

  F3-великий графік   - Побудувати графік у збільшеному масштабі.

  F3-малий графік     - Побудувати графік у зменшеному масштабі.

  ЕSс-вихід                 - Повернення в режим побудови ЛЧХ.

ІІ. Порядок виконання роботи

    1.1 Ввійти в середовище пакета СС.

    1.2. Відповідно до заданого варіанта (таб.1) увести передаточні функції G1(S)-G4(S).

    1.3. Використовуючи програму FREQUNCY створити частотні файли заданих передаткових функцій G1(S)-G4(S).

    1.4. Використовуючи програми LIST і POINT вивести на екран інформацію про отримані частотні файли.

    1.5. Використовуючи програми BODE і NYQUIST побудувати АЧХ,ФЧХ,АФХ для заданих передаткових функцій в аналоговій.Використовуючи підкоманди рубрики OPTIONS, уточнити графіки отриманих частотних характеристик і нанести на них необхідні текстові записи.

    1.6. Використовуючи програму ASYMPTOTE побудувати графіки LАЧХ,LФЧХ і ассимтотическую LАЧХ G5(S).Розрахувати аналітично і побудувати графік асимтотичної LАЧХ і порівняти з отриманою характеристикою.

    1.7. Ввійти в середовище пакета SIAM.

    1.8. Відповідно до заданого варіанта (таб. 1) по черзі увести передаточні функції G1(S)-G4(S) динамічних ланок та заполучити їх часові характеристики для цього необхідно:

 - натиснути F2 та зібрати схему ланки або з'єднання  і натиснути ESC;

 - вибрати режим побудови ЛЧХ клавішею F9;

 - моделювання клавішею F7;

 - вибрати на схемі крапки для виводу графіків ЛЧХ для чого задати вираз  L=A або  L=Mo  при цьому получимо графік на малому екрані;

 - вивести графік на великий екран використовуючи клавіші F3 в разі потреби змінити частоти клавішею F2;

 - використовуючи клавішу F4 вивести АФХ.

ІІІ. Контрольні запитання

3.1. Перелічити частотні характеристики ланок.

3.2. Яка зв'язок між частотними характеристиками?

3.3. Яка зв'язок між частотними і тимчасовими характеристиками?

3.4. Як змінюються частотні характеристики при зміні параметрів ланок?

3.5. Що характеризують частотні характеристики?

3.6. Поясните методи побудови частотних характеристик.

3.7. Поясните методи експериментального визначення частотних характеристик.

3.8. Які переваги має логарифмічний спосіб побудови частотних характеристик?

3.9. Пояснити розходження між мінімально-фазовими не мінімально фазовими ланками.

3.10. З якою метою введене поняття логарифмічних частотних характеристик?

3.11. Які одиниці виміру застосовують для логарифмічних амплітудних і фазових характеристик?

Таблиця 1

N

вар.

G1(S)

G2(S)

G3(S)

G4(S)

G5(S)

Інтегр.

апеp..

колив.

два апер.

з’єднання

1

T=0.1c

K=0.1

T=0.c

K=1

T=0.2c

D=0.2

K1=1,

T1=0.2c

K2=0.5

T2=0.5c

2

T=0.2с

K=0.2

T=0.7c

K=1

T=0.1c

D=0.4

K1=0.1

T1=0.2c

K2=0.2

T2=0.5c

3

T=0.3c

K=0.3

T=0.6c

K=1

T=0.2c

D=0.1

K1=1

T1=1c

K2=1

T2=2c

4

T=0.4c

K=0.4

T=0.5C

K=1

T=0.4c

D=0.4

K1=1

T1=1c

K2=2.5

T2=1c

5

T=0.5c

K=0.5

T=0.4c

K=1

T=0.5c

D=0.5

K1=2

T1=1c

K2=5

T2=1c

6

T=0.6

K=0.6

T=0.3c

K=1

T=0.2c

D=0.4

K1=1

T1=0.2c

K2=5

T2=0.5c

7

T=0.7c

K=0.7

T=0.2c

K=1

T=0.4c

D=0.2

K1=2

T1=1c

K2=5

T2=0.1c

8

T=0.8c

K=0.8

T=0.1c

K=1

T=0.5c

D=0.4

K1=1

T1=0.5c

K2=2

T2=0.2c