Лабораторний практикум з курсу “Теорія автоматичного управління”: Навчальний посібник, страница 3

    Запис:  CC > Q(UIT) ß

    Якщо команда призводить до знищення набору даних видається повідомлення:

    Are you sure ? (Y/N) /Ви впевнені ?

    Необхідно підтвердити вихід (Y ß) або скасувати (N ß).

    1.2 Середовище BUILD. Командний рівень BUILD дозволяє конструювати складні передаточні функції з простих, а також уводити передаточні функції шляхом їхнього безпосереднього запису у виді алгебраїчних виражень.

    При записі алгебраїчних виражень використовуються наступні записи операцій:

                                  ^ , * , / , + , -.

    Приклад безпосереднього введення передаточної функції в середовищі BUILD:

СС > BUI(LD) ß

BUILD > G2= 10*(S+1)/S/(.01*S^2+.2*S+1)ß

Ця команда реалізує введення передаточної функції:

    Перевірити правильність уведення можна командою:

    BUILD > DIS,G2 ß

Цей же приклад для середовища СС:

CC > BUILD & G2= 10*(S+1)/S/(.01*S^2+.2*S+1) ß

    Розглянемо команди що дозволяють перетворити передаточну функцію і представляти її в різних формах.

    Команда TCF (CC,DIG,BUILD) - використовується для пред-ставлення передаточної функції у формі зручної для визначення постійної часу ланок, тобто вільний член дорівнює 1.

    Запис:  СС > TCF,G1 ß

    Для передаточної функції:

    Виконання команди TCF приводить до результату:

    Команда UNITARY (CC,DIG,BUILD) - використовується для пред-ставлення передаточної функції у формі відносини добутку поліномів з коефіцієнтами при старшому ступені рівними одиниці.

   Запис:  CC > UNI(TARY),G1 ß

   Для передаточної функції:

    Виконання команди UNITARY приведе до результату:

    Команда SINGLE (CC,DIG,BUILD)- використовується для перет-ворення передаточної функції у відношення дрібно-раціональних поліномів.

   Запис:  CC > SIN(GLE),G1 ß

    Для передаточної функції:

    Виконання команди SINGLE приведе до результату:

    1.3. Конструювання складних передаточних функцій з більш простих. Спосіб реалізується в середовищі BUILD, при цьому записується функціональний зв'язок передаточної функції з'єднання з передаточними функціями елементів з'єднання відповідно до основ структурного методу.

   Приклад:

    Дано:               ;         .

    Визначити: G3(S)=G1(S)+G2(S);

    Виконання команд:

CC > BUI ß

BUILD > G1= 10/S & G2= 1/(S+1) & G3= G1+G2 & DIS,G3 ß

     Приводить до результату:

    1.4. Редагування передаточних функцій.

    Перейменування передаточних функцій:  BUILD > Gi # Gj ß

    Наприклад:  BUILD > G1 # G2 ß

    При цьому передаточна функція G1 прийме вираження G2 і навпаки. Отримане - копія передаточної функції Gi але з іншим ім'ям - Gj.

    BUILD > Gi= Gj ß

    Наприклад:  BUILD > G2= G1 ß

    Передаточна функція G2(S) прийме вираження G1(S). Для зміни коефіцієнтів виключення поліномів передаточної функції викорис-товується команда CHANGE.

    Запис: BUILD > CHA ß

    Виконання команди виробляється в діалоговій процедурі.

    Розглянемо приклад:

Enter transfer function Gn > G1 ß

(Введіть ім'я передаточної функції)

Enter -1-quit, 0=change numerator, 1-change denomenator > 0 ß

(Вихід із процедури)(зміна чисельника)(зміна знаменника)

Enter 0=change coefficient, 1-elimenate polynomial > 1 ß

(Зміна коефіцієнта)(виключення полінома)

    Задана передаточна функція:

    Виключити перший поліном чисельника.

    Which polinomial ?(count left to right as shown in display > 1 ß

    Якщо досліджуємо поліном, то вказати його №, вважаючи ліворуч праворуч, з огляду на запис на дисплеї.

    Якщо змінюється коефіцієнт, то вказати номер полінома і ступінь оператора S того члена ,у якому необхідно замінити коефіцієнт.

      Enter -1-quit, 0=change numerator, 1=change denomenator > -1 ß

    Результат усієї процедури:

   Розглянуті способи введення і редагування передаточних функцій можуть бути використані для дискретних ланцюгів.

    2. Пакет прикладник програм SІAM (СІАМ - система автомати-зованого моделювання і параметричної оптимізації)