Лабораторний практикум з курсу “Теорія автоматичного управління”: Навчальний посібник, страница 16

    Запис: BUILD>CHAß

    Виконання команди виробляється в діалоговій процедурі (див. лаб. раб. №1 ).

ІІ. Порядок виконання роботи

    2.1. Ознайомитися з основними командами пакета СС що дозволяють формувати і вносити редакційні зміни в передаточні функції дискретних систем, використовуючи методологічні вказівки до роботи і довідкову інформацію команди HELP.

    2.2. Ініціалізувати середовище СС пакета.

    2.3. Здійснити перехід у середовище DIG.

    2.4. Відповідно до індивідуального завдання (див. табл. 1) увести  вираження передаточних функцій використовуючи команду ENTER у середовищі DIG і режимі безпосереднього введення в середовищі BUILD.

    2.5. За допомогою команд SINGLE, UNITARY і TCF представити передаточні функції в різних формах, використовуючи команду DISPLAY вивести їх на екран дисплея.

    2.6. Використовуючи команду CHANGE змінити один з коефіцієнтів передаточної функції G11(z) і виключити один з поліномів.

ІІІ. Контрольні питання

3.1. Які системи називаються дискретними?

3.2. Перелічте види квантування сигналів.

3.3. Яка відмінність аналогових систем від дискретних?

3.4. Перелічте види модуляцій.

3.5. Приведіть класифікацію дискретних систем.

3.6. Дайте визначення дискретної передаточної функції.

3.7. Дайте визначення імпульсного елемента.

3.8. Перелічте основні команди пакета СС що дозволяють вводити і перетворювати дискретні передаточні функції.

3.9. Перелічте основні правила перетворення структурних схем дискретних систем.

3.10. Перелічте основні форми представлення дискретних передаточних функцій.

Таблиця 1

G11(z)

G12(z)

    ПРИМІТКА: Передаточні функції приведені в таб. 1 отримані шляхом застосування процедури CONVERT-3 і періоду квантування Т=0.05 сек.


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №8

    Тема: Дослідження перехідних процесів у дискретних системах.

    Мета: Вивчення методики аналізу перехідних процесів у дискретних системах з використанням пакета СС.

І. Методичні вказівки по виконанню роботи

    Дослідження дискретних динамічних систем виконується в середовищі DIGITAL (DIG).

    Перехід із середовища СС у середовище DIG може бути прямий або процедурний.

    Прямий перехід здійснюється командою DIG, при цьому необхідно вказати період квантування.

Запис:

CC > DIG ß

Now in digital mode

Enter saмрle time T > 0.02 ß

Sample time T=.02, Rate 1/T= 50, Foldovеr PI/T= 157.0796 DIG >

      При цьому введення дискретної передаточної функції може бути здійснений аналогічно введенню безупинних передаточних функцій.

    Зворотний перехід із середовища DIG у середовище СС здійснюється командою ANA(LOG).

    Процедурний перехід зв'язаний з перетворенням аналогової передаточної функції Gi(S) до дискретного у формі Z-перетворення G(Z).

    Команда CONVERT - служить для перетворення аналогової передаточної функції в дискретну.

    Команда CONVERT виконується в діалоговій процедурі, хід якої розглянемо на прикладі:

    CC > DIS, G1 ß

CC > CONVERT ß

Gj(t)= discretizet version of Gi(S)

Enter Gi > G1ß

(Ім'я аналогової передаточної функції)

Enter Gj > G11 ß

(Ім'я формованої передаточної функції)

Enter discretization option > 1 ß

(Варіант перетворення, пропонується 10 варіантів)

1               =                          Forward regtangle

2               =                          Backward regtangle

3               =                          Bilinear

4               =                          Tustin w/prewarping

5               =                          Any other integration technique

6               =                          Pole-zero map

7               =                          Z-transform of sampled inversa lanlacse transform

8               =                          Zero-order hold equivalence

9               =                          First-order hold equivalence

10           =                          Slewer equivalence