Лабораторний практикум з курсу “Теорія автоматичного управління”: Навчальний посібник

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

“ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

О. Г. Грінченко

ТЕОРІЯ 

АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Лабораторний практикум

                                     Затверджено   

                                     редакційно-видавничою радою                                                                                                                                      

                                     інституту,                                                                                                 

                                     протокол № 3 от 15.06.2005 р.

Харків – НТУ ”ХПІ” 2005

 
 


    ББК 32.965          

    УДК 62-52

    Рецензенти: А.Н. Рисованый,  канд. техн. наук   (ХВУ);

              Ю.Н. Подьячий, канд, техн. наук. (“Ионосфера”)

    Грінченко О. Г. Лабораторний практикум з курсу “Теорія авто-матичного управління”: Навч. посібник. - Харків: НТУ “ХПІ”, 2005. –76 с.- Укр. мовою.

    Навчальний посібник містить 13  лабораторних задач з курсу “Теорія автоматичного управління”. Всі лабораторні роботи вико-нуються з застосуванням пакетів моделювання на ПК.

    Ил. 25. Табл. 10.  Библіогр.: 7 назв.

 ISBN  966-593-151-2                           Ó О. Г. Грінченко, 2005 р.

ЗМІСТ

Розділ 1. Теорія лінійних систем автоматичного управління

    Лабораторна робота №1. Формування опису моделей  ана-  

            налогових динамічних систем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  8         

    Лабораторна робота .№2. Дослідження часових характерис-

            тик типових динамічних ланок і їхніх з'єднань  . . . . . . . . .  . .  18

    Лабораторна робота №3. Дослідження частотних характе-

            ристик динамічних ланок та систем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 24

    Лабораторна робота  №4. Дослідження стійкості лінійної САУ. .25

    Лабораторна робота  №5. Визначення якості перехідного про-

           цесу   САУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 30

Лабораторна робота  №6. Аналіз сталих помилок у САУ при 

  типових впливах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 35

Розділ 2. Теорія дискретніх систем автоматичного управління

    Лабораторна робота №7. Формування опису моделей дискрет-

            них динамічних систем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . .38         

    Лабораторна робота .№8. Дослідження перехідних процесів у  

            дискретних системах. . . . . . . . . .  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .39

    Лабораторна робота №9. Дослідження частотних характерис-

            тик дискретних систем управління . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 40

    Лабораторна робота  №10. Дослідження стійкості дискретних

            САУ.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..42

    Лабораторна робота  №11. Визначення якості перехідного про-

           цесу дискретної САУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  43

    Лабораторна робота  №12. Аналіз сталих помилок у САУ поми-

           лок у  дискретних САУ при типових впливах . . . . . . . .  . . . . ... 45

Розділ 3. Теорія нелінійних  систем автоматичного управління

    Лабораторна робота №13. Дослідження нелінійних динамічних

           систем. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Література . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..50

ВСТУП

    Учбовий посібник містить методичні вказівки по виконанню лабораторних робіт з курсу лекцій “Теорія автоматичного управління”, що читає автор на кафедрі “Обчислювальна техніка і програмування” Харківського політехнічного інституту, відповідно до програми курсу “Теорія автоматичного управління” для студентів, що навчаються за фахом  “Комп'ютерні системи і мережі“.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

    Тема: Формування опису моделей аналогових динамічних систем.

    Мета:  Ознайомлення з пакетом прикладних програм СС. Вивчення способів формування опису аналогових систем автоматичного управління з застосуванням пакета СС.

І. Методичні вказівки по виконанню роботи

    1. Пакет прикладник программ - СС (Соntіnuоus Соntrоl)

    Пакет прикладних програм СС призначений для аналізу динамічних об'єктів, у якості яких можуть розглядатися моделі розімкнутих і замкнутих, одномірних і багатомірних, аналогових та дискретних систем автоматичного управління (САУ).

Похожие материалы

Информация о работе