Економічна діяльність та її результати. Економічне зростання суспільства

Страницы работы

Содержание работы

Тема 2. ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЇЇ РЕЗУЛЬТАТИ.

            ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ СУСПІЛЬСТВА

1.. Суспільне виробництво - основа життя і розвитку людини. Процес праці та його прості елементи. Продуктивні сили та  виробничі відносини: сутність, структура і система. Закон відповідності виробничих відносин рівню і характеру розвитку продуктивних сил.

2. Суспільний поділ праці та його форми. Структура суспільного виробництва. Основні фактори виробництва та їх взаємозв'язок. Ефективність суспільного виробництва — економічна і соціальна. Виробництво і збереження природи. Результати господарської діяльності. Продукт і його властивості. Основні макроекономічні показники суспільного розвитку. Система національних рахунків

3. Зміст і типи економічного зростання. Взаємрзв'язок суспільного відтворення та економічного зростання. Фактори економічного зростання. Інтенсифікація економіки. Теорії періодизації економічного розвитку.  Інформаційна ера. Соціально-економічний прогрес. Внутрішні рушійні сили економічного зростання суспільства. Новий тип і якість економічного зростання.

1.1.  Суспільне виробництво - основа життя і розвитку людини. Процес

      праці та його прості елементи.

Суспільне виробництво є вихідною і вирішальною сферою життєдіяльності людини. Це основа життя і джерело прогресив­ного руху людського суспільства, розвитку всієї людської циві­лізації.

Суспільне виробництво це сукупна організована ді­яльність людей із перетворювання речовин і сил природи з метою створення матеріальних і нематеріальних благ, не­обхідних дляїх існування та розвитку.

      Будь-якому виробництву, незалежно від його соціальної фор­ми , притаманні певні загальні ознаки :

По-перше,  виробництво завжди виступає як суспільне вироб­ництво. Воно, починаючи з первіснообщинного суспільства, здійснюється як сумісний суспільно-кооперативний процес з участю великої кількості людей. Існування виробництва, в яко­му бере участь лише відокремлена особа так само безглуздо, як існування і розвиток мови без спілкування людей, що спільно живуть і спілкуються між собою.

 В будь-якому суспільстві індивідуальні виробники тільки ззовні виступають незалежними та ізольованими один від одно­го. Реально ж суб'єкти господарювання об'єднані взаємними зв'язками як виробники і споживачі щодо отримання знарядь праці, сировини, матеріалів та реалізації готової продукції. Вся ця система господарських зв'язків, що базується на суспілі му поділі праці, відображає єдиний економічний організм назвою суспільне виробництво. Окремий виробник, вирваний і цієї системи взаємозв'язку, не може бути "справжнім" бщ ником, що відповідає його економічній природі.

По-друге, в процесі виробництва між людьми виникають: робничі відносини, соціально-економічний зміст яких визічається формою власності на засоби виробництва.

По-третє, суспільне виробництво має безперервний харак­тер, тобто воно постійно повторюється, відновлюється. Суспіль­ство не може припинити виробляти, оскільки не може перестати споживати. А будь-який процес виробництва, що розглядається в неперервному потоці його відновлення, є в той же час процесом відтворення. Відтворювальний аспект суспільного виробництва включає чотири стадії (фази) щодо створеного суспільного про­дукту: власне виробництво, розподіл, обмін і споживання.

По-четверте, суспільне виробництво є важливою складовою тієї чи іншої соціально-економічної системи, яка функціонує і роз­вивається на основі властивих їй об'єктивнихекономічних законів.

Найважливішими елементами процесу виробництва у будь-якому суспільстві є:

 праця,

предмети праці,

 засоби праці .

Праця свідома доцільна діяльність людини, яка спря­мована на створення тих чи інших благ з метою задово­лення потреб.Праця виступає як процес функціонування робочої сили.

Робоча сила— це сукупність фізичних та інтелектуальних здібностей людини, які вона використовує у процесі праці. Інши­ми словами, робоча сила — це здатність до праці, а праця є про­цесом функціонування робочої сили.

Предмети праці— всі речовини природи, на які спрямова­на праця людини і які становлять матеріальну основу майбут­нього продукту.

Засоби праці— це річ або комплекс речей, якими людина діє на предмети праці.

Сукупність предметів і засобів праці складають засоби ви­робництва, які є одним з елементів продуктивних сил.

1.2.  Продуктивні сили. Ви­робничі відносини: сутність, структура  система. Закон відповідності виробничих відносин рівню  характеру розвитку продуктивних сил________________________    

Продуктивні сили

Найважливішим елементом економічної системи, її матеріально-речовим носієм служать продуктивні сили, які використовуються людьми для створення собі життєвих благ. Це сили природи, її ресурси і умови, люди та їх праця — минула або уречевлена, втілена у засобах виробництва, і жива, як процес реалізації робочої сили у даний мо­мент чи період. Взагалі до продуктивних сил можна віднести усі фак­тори, задіяні при виготовленні продукту. Зокрема, на результати господарської діяльності впливають також політика , культура, національна свідомість, традиції, звичаї тощо. Головною продуктивною силою сус­пільства є його працівники, які з'єднуючись з іншими факторами ви­робництва, приводять їх у рух, забезпечуючи розвиток економічної системи і зростання добробуту людей в цілому.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Конспекты лекций
Размер файла:
721 Kb
Скачали:
0