Економічна діяльність та її результати. Економічне зростання суспільства, страница 4

Він характерний головним чином для ранніх стадій суспільного розвитку, а сьогодні — для країн, де переважає ручна праця, невисокий рівень техніки і маються значні запаси сировини, палива, матеріалів та наявні великі резерви робочої сили.

Проте настає момент, коли кількісне нарощування факторів виробництва вичерпує себе і виникає об'єктивна необхідність переходу до більш ефективного типу зростання — інтенсивного.

Інтенсивне зростання

На відміну від екстенсивного зростання, при якому продуктивність праці та ефективність виробни¬цтва залишаються фактично незмінними, інтен¬сивний тип зростання, навпаки, означає покра¬щення всіх економічних показників. При ньому розширення виробництва відбувається на основі якісного поліпшення його функ¬ціонуючих факторів та кращого їх використання.

На практиці жоден із типів економічного зростання не існує в чи¬стому вигляді. Розвиток виробництва не можна подавати виключно як процес одного зростання — екстенсивного чи інтенсивного. Вони завжди переплітаються. Тому в реальному житті має місце переважно екстенсивний або переважно інтенсивний тип економічного зростан¬ня. Важливо те, який із них є домінуючим у зростанні.

3.3. Інтенсифікація економіки

Збільшення ролі і питомої ваги інтенсивного типу економічного зростання у процесі суспільного виробництва називається інтенсифікацією еко¬номіки.

 Слід  розрізняти фактори інтенсифікації виробництва  й інтенсивні  фактори економічного зростання. До перших належать ті, за рахунок яких відбувається  вдосконалення засобів виробництва і робочої сили. Інтенсивні фактори економічного зростання — це результативні показники, які стимулюють збільшення суспільного продукту, підвищення продуктивності праці, фондовіддачі, зниження матеріаломісткості продукції і т. п.

   Для практики названі відмінності є непринциповими. Важливішим, а для економіки нашої країни — життєво необхідним, постає питання, як забезпечити інтенсифікацію виробництва. Це випливає із суті поняття. Інтенсифікація економіки — це процес виробництва, що базується на застосуванні ефективних засобів і предметів праці, більш кваліфікованої робочої сили, передових форм і методів організації праці, зростаючої інформованості тощо у відповідності з найновішими досягненнями науково-технічного прогресу.

Нова  якість зростання

       Інакше кажучи, мова йде про необхідність переходу до нового типу економічного зростання. Суть його якраз і полягає в інтенсифікації суспільного виробництва на основі використання досягнень

сучасної науково-технічної революції.

      Досвід розвинутих країн свідчить, що нова якість економічного зростання характеризується насамперед посиленням його соціальної спрямованості. А це вимагає приоритетного використання результатів розвитку виробництва для задоволення важливіших соціальних по¬треб суспільства: забезпечення населення повноцінними продуктами харчування і промисловими товарами, вирішення житлових проблем, надання необхідної медичної допомоги в охороні здоров'я, побутові послуги, освіта і культура та інше.

       З економічної сторони нова якість економічного зростання — це постійне оновлення і модернізація матеріально-технічної бази вироб¬ництва, підвищення якості продукції до світових стандартів, здійснен¬ня нової інвестиційної політики, націленої на докорінні зміни техно¬логій. Цей тип зростання є ресурсоекономним, тим паче, що більшість ресурсів обмежена. Вимагає нового ставлення до себе природа та її надра. І особливо людина як головна продуктивна сила.

      Взагалі поняття економічного зростання відображає передусім раціональне використання продуктивних сил суспільства. Воно за¬лежить від багатьох факторів і перш за все від прискорення науково-технічного прогресу.

3.4.Фактори економічного зростання

Науково-технічний прогрес

   Особлива роль у процесі інтенсивного економічно¬го зростання належить науково-технічному про¬гресу. Поняття прогрес (від лат. ргодгеззіуе, що означає рух вперед) означає поступальний розви¬ток по висхідній лінії від менш досконалих до більш досконалих форм. Науково-технічний прогрес — це еволюційний і поступовий розвиток науки і техніки.