Тестовий логічний тренінг на тему: "Економічна діяльність та її результати. Економічне зростання суспільства"

Страницы работы

Содержание работы

    Тестовий логічний тренінг 

   Тема 2. ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЇЇ РЕЗУЛЬТАТИ.

    ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ СУСПІЛЬСТВА.                  ч.2

1.   Економічне зростання - це:

а)  досягнення конкурентоспроможності суспільного виробництва;

б)  кількісне і якісне збільшення результатів господарювання;

в)  раціональне використання усіх видів ресурсів;

г)  високий рівень добробуту населення.

2.Економічний розвиток суспільства базується, супроводжується певним поєднанням  двох типів економічного зростання:

а) національного і інтернаціонального;

б) мікроекономічного та макроекономічного;

в) простого та расшіренного;

г)екстенсивного та інтенсивного.

3   Екстенсивне зростання переважно досягається:

а)  інноваціями, запровадженням нових технологій;

б)  підвищенням кваліфікації сукупного працівника;

в)  економією виробничих ресурсів;

г)  додатковим залученням ресурсів виробництва.

4 Інтенсивні фактори економічного зростання — це :

а)основний спонукальний мотив розвитку виробництва;

б)доціальна діяльність людей,спрямована на задоволення їхніх потреб;

в) це цілісна система заходів держави, спрямованих на розвиток національной

економіки;

г) результативні показники, які стимулюють збільшення суспільного продукту, підвищення продуктивності праці, фондовіддачі, зниження матеріаломісткості продукції і т. п.

5   Переважно інтенсивний тип економічного зростання базується на:

а)  компетентній економічній політиці держави;

б)  використанні більшої кількості факторів виробництва;

в)  поліпшенні та кращому використанні ресурсів;

г)  удосконаленні відносин власності.

6.  Інтенсифікація економіки передбачає:

а)  розширення масштабів суспільного виробництва;

б)  використання ефективних засобів виробництва, інновацій, більш кваліфікованої робочої сили;

в)  збільшення фондоємкості і трудомісткості продукції;

г)  залучення максимальної кількості ресурсів.

7.Визначальним в економічному розвитку суспільства формаційний підхід вважає:

а)  технологічний спосіб виробництва;

б)  запровадження досягнень науки і техніки;

в)  державне управління господарством;

г)  рівень продуктивних сил, формою розвитку яких служать економічні відносини.

8.Технологічний спосіб виробництва базується на:

а)  поєднанні основних факторів виробництва;

б)  інноваціях і використанні передового досвіду;

в)  системі продуктивних сил і технологічних відносин;

г)  науковій організації суспільної праці.

9.Стадіальна теорія розрізняє такі періоди економічного зростання суспільства:

а)  епохи дикунства, варварства і цивілізації;

б)  проста кооперація, мануфактура і машинне виробництво;

в)  первісне, рабовласницьке, феодальне і капіталістичне суспільство;

г)  доіндустріальне, індустріальне і постіндустріальне суспільство.

10 Машина как система включает в себя:

а)  двигун (джерело енергії), передавальний механізм і робочий агрегат;

б)  науку, техніку і виробництво;

в)  керуючий пристрій, комп’ютери, Інтернет;

г)  гнучкі технолого-виробничі комплекси.

11Проста кооперація як форма організації праці має у своїй основі:

а)  об’єднання певної кількості працівників, які виконують однорідну роботу;

б)  поділ і спеціалізацію праці між робітниками;

в)  поділ праці, який визначається системою машин;

г)  усуспільнення виробництва під впливом науково-технічної революції.

12Економічний прогрес оцінюється в першу чергу:

а)  техніко-економічними відносинами;

б)  рівнем розвитку продуктивних сил;

в)  господарським механізмом;

г)  рівнем життя членів суспільства.

13Соціальний прогрес полягає:

а)  в економічному зростанні суспільства;

б)  в досконалості суспільних відносин;

в)  у поліпшенні життя людей;

г)  у розвитку економічної системи.

14Соціально-економічний прогрес у кінцевому підсумку веде до:

а)  зростання добробуту всіх членів суспільства;

б)  повної зайнятості працездатного населення;

в)  високої продуктивності суспільної праці;

г)  гармонійного розвитку людини як особистості.

15Невідповідності у будь-якому русі і розвитку означають:

а)  взаємодію сторін;

б)  суперечності;

в)  конкуренцію;

г)  нестачу чогось.

16В економічному зростанні можна виділити такі найбільш істотні суперечності між:

а)  виробничими і технологічними відносинами;

б)  економічним і соціальним прогресом;

в)  продуктивними силами і виробничими відносинами;

г)  економічною політикою та ефективністю виробництва.

17Економічні потреби - це фактично:

а)  намагання виробити більше продукції для людей;

б)  попит у формі бажання на необхідні життєві блага;

в)  прагнення мати для себе найбільше благ;

г)  правильної відповіді немає.

18.Найперші потреби людей:

а)інформація, технології, інновації;

б)  культура, освіта, творчість, мистецтво;

в)  модний одяг, комфортне житло, автомобіль;

г)  їжа, одяг, взуття, житло, безпека.

19До раціональних потреб відносяться:

а)  прагнення до накопичення багатства любою ціною;

б)  досягнення особистого добробуту за рахунок суспільства;

в)  зловживання алкоголем, паління, казино, ігрові автомати;
г) правильної відповіді немає.

20Економічні інтереси - це:     

а)  усвідомлені потреби (умови) існування, прагнення суб’єктів їх задовольнити, що є мотивом для господарської діяльності;

б)  збуджувачі імпульсивної енергії людини, породжені спільною працею;

в)  діалектична закономірність розвитку, який відбувається ніби по спіралі;

г)  боротьба за отримання більшої вигоди.

21До гіпертрофованих інтересів мають відношення:

а)  індивідуалізм, колективізм, патріотизм;

б)  інтернаціоналізм, інтеграція, співробітництво;
в) егоїзм, групівщина, міщанство, расизм;

г) правильної відповіді немає.

22Розрізняють класові економічні інтереси:

а)національні, регіональні, відомчі;

б)  працюючих, непрацюючих, не бажаючих працювати;

в)  буржуазії, робітників, селян, інтелігенції;

г)  профспілок, рухів, політичних партій і блоків.

23Надбудова впливає на розвиток суспільного виробництва, забезпечуючи:

а)  юридично-господарську упорядкованість, що стабілізує механізм економічного життя суспільства;

б)  об’єктивне саморегулювання народного господарства;

в)  регулювання ринкових відносин у світовому просторі;

г)  політичну організацію суспільства.

24Економічна змагальність проявляється за капіталізму як:

 а) дружнє співробітництво;

 б)конкурентне суперництво;

в)  взаємна допомога;

г)  нищівна боротьба.

.

25.Значну самостійну роль серед внутрішніх рушійних сил соціально-економічного розвитку відіграють:

а)  відносини власності;

б)  спілкування людей;

в)  обмін досвідом;

г)  дружні взаємини.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Тестовые вопросы и задания
Размер файла:
60 Kb
Скачали:
0