Економічна діяльність та її результати. Економічне зростання суспільства, страница 9

        З виникненням ремесла організаційною формою виробництва стає реміснича майстерня, а при феодалізмі — цехи. З'явилась мануфактура. Вона як і проста кооперація, характеризується ручними знаряддями і ручною працею, але в її основі лежить поділ праці між робітниками. Процес виробництва розпадається на декілька операцій, які виконують окремі робітники, що спеціалізуються на них. Замість са¬мостійного ремісника з'являється частковий робітник.

       Спеціалізація знарядь праці і робітника сприяла дальшому усуспільненню виробництва, підвищенню продуктивності праці, збільшенню додаткового продукту та зростанню відчуження працівника від засобів виробництва.

     Історичне значення мануфактури полягає у виникненні при ній необхідності заміни ручної праці машинною. Вузька технічна основа (ручна техніка) вступає у суперечність з потребами збільшення додат¬кового продукту. Почалась підготовка кваліфікованих робітників, їх спеціалізація. Уже розвиток мануфактурного виробництва, морепла¬вання, торгівлі, винахідництва викликав необхідність і започаткував зближення наукової, технічної та ін. діяльності, їх взаємозв'язок. В ці¬лому доіндустріальне суспільство відрізняється низьким рівнем про¬дуктивних сил, надто повільними темпами економічного зростання.

Індустріальна стадія

Другий етап в економічному зростанні виник на¬прикінці XVIII — початку XIX ст. і продовжувався у розвинутих країнах світу до 50-х років XX ст., а для решти країн притаманний і нині. Це — індустріальна стадія розвитку суспільства. Вона почалась з винайдення машин та їх масового виробництва і застосування. Удосконалення тех¬ніки уже спирається на наукові досягнення. Наука і техніка починають стимулювати одна одну, поєднуються з виробничим технологічним процесом. Наука стає активною продуктивною силою суспільства. З'являється феномен — науково технічний прогрес, в якому органічно поєднується розвиток науки, техніки і матеріального виробництва.

Таким чином, на зміну інструментально — ручному приходить машинний (індустріальний) технологічний спосіб виробництва. Для нього характерна поява системи машин, що складається з двигуна, пе¬редавального механізму та робочого агрегату. Відбулись корінні зміни і в організації виробництва. Основною її формою стала фабрика — кооперація однорідних чи різнорідних машин (систем машин). Поділ праці став мало залежати від робітника, його здібностей і навиків. Він визначається системою машин. Частковий робітник втрачає свою індивідуальність і перетворюється в придаток до машини.

         Фабрика розширює можливості застосування праці різної кваліфікації. З одного боку, машина спрощує виробничий процес до простих операцій, які може виконувати некваліфікований робітник, з другого — виникла необхідність у великій кількості людей високої кваліфікації, які б забезпечили ефективне функціонування машин. Склад сукупного працівника фабрики розширюється і за рахунок людей, зайнятих управлінням виробництва. Завершився процес реального підкорення праці капіталу і утвердження нової її дисципліни.

    Фабрика — це нова ступінь усуспільнення виробництва, підвищення продуктивної праці та зростання сукупного суспільного продукту і в його складі додаткового.

     Завершився промисловий переворот. Крупне машинне виробництво стало домінуючим, як і капіталізм, оскільки створена адекватна його природі технічна основа. Соціальне — економічне пануван¬ня капіталу над працею (відсутність засобів виробництва у найманих робітників змушує їх продавати свою робочу силу) доповнюється технологічним підкоренням. Технологічний примус поєднується з економічним примусом до праці. Досягнуто високого рівня продуктивних сил та ефективності виробництва, прискорюється науково-технічний прогрес і темпи економічного зростання.

Постіндустріальна стадія

Сучасна науково-технічна революція, починаючи з 50-х років XX ст., поклала початок технологічно¬му способу виробництва, який базується на автоматизації праці. Це відноситься до найбільш розвинутих західних країн, які вступили в постіндустріальну стадію розвитку суспільства.