Тестовий логічний тренінг "Товарне виробництво"

Страницы работы

Содержание работы

Тестовий логічний тренінг.

Тема 3. ТОВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО.

1.Форми (типи організації) суспільного виробництварозрізняють за:

а)способом виробництва;

б)переважаючою формою власності;

в)рівнем технологій;

г)способом задоволення потреб.

2.Виділяють такі загальні форми організації виробництва:

а) доіндустріальну, індустріальну і постіндустріальну;

б)первіснообщинну, рабовласницьку, феодальну і капіталістичну;

в)натуральну і товарну ;

г)доринкову, ринкову і планомірну.

3.Прямий спосіб задоволення потреб характерний для:

а)простого товарного виробництва;

б)натурального господарства;

в)розвинутого товарного виробництва;

г)соціального ринкового господарства.

4.Виробничі відносини у натуральному господарстві:

а)опосередковуються ринком на основі суспільного поділу праці;

б)виникають стихійно між відокремленими виробниками продукції;

в)чисті і прозорі, не уречевлені, існують як прямі зв'язки;

г)трансформуються у товарно-грошові відносини.

5.Товарне виробництво представляє собою таку форму організації економіки, при якій:

а)досягається висока ефективність суспільного виробництва;

б)задоволення потреб здійснюється переважно опосередкованим спосо­бом за допомогою обміну на ринку;

в)результати праці йдуть на власне споживання їх виробників, для задоволення внутрішніх потреб;

г)рух створеного продукту обмежується домогосподарством.
6.Основна суперечність розвинутого товарного виробництва виникає між:

а)продуктивними силами і виробничими відносинами;

б)характером і змістом капіталістичної праці;

в)суспільним характером праці і приватнокапіталістичною формою присвоєння її результатів;

г)багатими і бідними категоріями населення.

7.Продукт, створений для обміну з метою задоволення якоїсь потреби не його виробника, а інших людей (споживачів), є:

а)благом;

б)річчю;

в)результатом праці;

г)товаром, чи послугою на ринку.

8.В капіталістичних умовах товаром може бути:

а)все, що купується і продається;

б)честь і гідність людини;

в)працездатне населення;

г)корупція, лобізм, злочинність.

9.Сутнісною загальною рисою товару є його форма:
а) натуральна;

б)речова;

в)суспільна;

г)трудова.

10.Товар задовольняє конкретну потребу того, хто його купив. Дана властивість називається:

а)споживна вартість;

б)мінова вартість;

в)вартість;

г)конкурентоздатність.

11.Вартість товару означає:

а)затрати підприємства на його виготовлення;

б)сукупні затрати минулої (уречевленої) і живої праці;

в)здатність його обмінюватися у певних пропорціях на інші товари;

г)уречевлену в ньому певну суспільну працю.

12.         Товаром є:

а)продукт, виготовлений для задоволення потреб людини;

б)всякі результати праці як блага для людей;

в)все те, що споживається людьми;

г)правильної відповіді немає.

13.         Двоїстий характер праці, втіленої у товарі, який зумовлює його
двоїсту природу, означає:

а)органічне поєднання в товарі індивідуальної (конкретної) і суспільної
(абстрактної) праці;

б)суперечність простого товаровиробника, як трудівника і капіталіста,
що зароджується в ньому одночасно;

в)здатність речі обмінюватися на інші предмети у певних співвідношеннях або пропорціях;

г)правильної відповіді немає.

14.         Суперечність між споживною вартістю і вартістю товару, яка розв'язується на ринку за допомогою грошей, породжують:

а)неоднакові затрати часу на виготовлення різної продукції;

б)відмінності між конкретною і абстрактною працею;

в)різна якість і цінність товару;

г)відмінності в умовах і можливостях праці при створенні продукту та реалізації його на ринку.

15.         Суспільно-необхідний робочий час вимірює:

а)абстрактну (загальну) працю, витрачену на виробництво товару і визнану на ринку;

б)період від задуму до технологічного завершення виготовлення і реалізації продукції;

в)тривалість руху товарів від виробника до споживача;

г)правильної відповіді немає.

16Величинавартостітовару  це:                

а)сукупні витрати підприємства на створення продукції, виражені в грошовій формі;

б) праця, витрачена на його виготовлення при суспільно нормальних умовах виробництва, відносно середніх рівнях вмілості та інтенсивності трудової діяльності;                                                

в)гроші, які сплачуються за товар при його купівлі-продаж на ринку;

г) робочий час, витрачений працівниками підприємства на виробництво товару.                                                                        

17.       Навеличинувартостітовару головним чином впливають такі фактори :                                    

а)компетентність економічної політики держави вуправління;

б)ситуація на ринку, його кон'юнктура                                         

в)продуктивність, інтенсивність і складність праці;

г)інновації, технології, інформація.                                           

18.      Вартість кожного  окремого товару обернено пропорційно залежить від:

а)якості продукту;                     

б)продуктивності пращ;

В)  інтенсивності праці;

г) складності праці.                 

19 Затратами суспільно-необхідної  праці вартість товару визначає:

а,) теорія граничної корисності;

б) школа фізіократів;   

в)трудова теорія вартості;   

г)теорія попиту і пропозиції

20. Згідно закону вартості

а) витрати підприємства складають основу мінової вартості товару;

б) у створенні вартості беруть участь капітал, земля і праця;

в)мінова вартість благ визначається їх споживною вартістю;

г)виробництво і обмін товарів повинні відбуватися на основі їх вартості, тобто на засадах еквівалентності.

21. Закон вартості виражає істотні, внутрішньо необхідні і сталі  зв’язки  між:                                                                                             

а)суспільно-необхідною працею, втіленою в товарі, і його ціною;    

б)коливанням цін і попитом па ринку;                                     

в)розподілом засобів виробництва і робочої сили;                      

г)правильної відповіді немає.

22.Внаслідок дії закону вартості, зокрема, відбувається диференціація  товаровиробників. Ця функція виникає тому, що:

а)мас місце стихійний розподіл факторів виробництва;          

б)стимулюється підвищення ефективності народного господарстві;

в)на багатьох підприємствах індивідуальні затрати праці перевищують суспільно-необхідні, або менші від них;

г)правильної відповіді немає.

23.          Соціальна функція закону вартості спричиняє:
а)  неповну зайнятість працездатного населення:

б) неоднакові результати господарської діяльності підприємств;

в)  наявність бідних і багатих, розшарування населення за добробутом;

г) відсутність економічної диференціації країн.

24.          Завдяки дії закону вартості на ринку виживають сильніші, в результаті:

а)ринок ніби постійно оздоровлюється, відбувається його „санація";

б)зникає конкуренція, „тіньова" економіка легалізується;

в)відпадає необхідність державного втручання у господарство;
г) правильної відповіді немає.

25. Крім товару, важливішим атрибутом розвинутого капіталістично­го виробництва та економічних відносин служать:

а)продукти;

б)гроші;

в)зарплата;

г)безробіття.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Тестовые вопросы и задания
Размер файла:
58 Kb
Скачали:
0