Економічна діяльність та її результати. Економічне зростання суспільства, страница 3

2.3. Основні фак­тори виробництва та їх взаємозв'язок.

2.4  Ефективність суспільного ви­робництва — економічна і соціальна.

У найзагальнішій методологічній формі економічна ефек¬тивність суспільного виробництва визначається як співвідно¬шення "результати — витрати" за формулою:

Ефективність виробництва =       

Однак цей показник дуже узагальнений, оскільки характе¬ризує ефективність усіх сукупних витрат, які припадають на випуск одиниці продукції. Тому для визначення ефективного використання кожного фактора виробництва окремо, застосовується система конкретних показників:

-продуктивність праці;

- трудомісткість;

- фондовіддача;

- фондомісткість;

-матеріало-віддача;

- матеріаломісткість;

- капіталомісткість;

- еколого-ефективність

Вопрос 3. Економічне зростання суспільства

3.1.   Економічний зміст і типи зростання

Економічне зростання  і відтворення

Економічне зростання — це кількісні і якісні змі¬ни у суспільному виробництві, що ведуть до збільшення його кінцевих результатів.

Але це не лише ріст обсягів виробництва, нагромадження благ для

людей, примноження матеріального і духовного багатства. Економічне зростання — комплексне поняття. Воно охоплює удосконалення усіх факторів господарства, поліпшення умов праці, підвищення рівня і якості життя, свідчить про зміцнення економічної могутності країни, ефективності її економіки, рівня суспільного розвитку в цілому.

Відомо, що виробництво життєвих благ об'єктивно носить постійний, безперервний характер.

3.2. Взаємозв'язок суспільного відтворення та економічного зростання.

 Всякий суспільний процес виробництва, який розглядається у змінному потоці свого відновлення, в той же час є процесом відтворення.Тому економічне зростання тісно пов'язане із суспільним відтворенням, визначає його прогрес.

     Розміри, масштаби виробництва обумовлюються внутрішніми і зовнішніми, об'єктивними і суб'єктивними факторами, природою суспільства. Неухильне збільшення націй основі результатів виробництва у просторі і часі свідчить про розширене відтворення. Воно втілюється в економічному зростанні, яке є причиною і основним змістом розширеного суспільного відтворення. Останнє має самостійне значення, оскільки розкриває соціально-економічний характер процесу суспільного виробництва. Він визначається панівним типом виробничих відносин, системою породжуваних ними еко¬номічних законів. Удосконалення виробничих відносин стосовно вимог розширеного відтворення у свою чергу створює сприятливі умови для економічного зростання. Тобто між ним і відтворенням існує взаємний діалектичний зв'язок, але є й різниця.

      Економічне зростання слід відрізняти від більш осяжного поняття економічного розвитку. Ці поняття близькі, але, наприклад, удосконалення якоїсь машини може привести до її здешевлення, продовження строку експлуатації і скорочення випуску. Має місце звуження виробництва, хоч наявний розвиток за рахунок нової якості випущеної продукції. Економічний розвиток суспільства по-своєму залежить від політики, ідеології, культури тощо. Поряд з характером використання продуктив¬них сил, він включає й еволюцію економічної системи в цілому.

        Темпи економічного зростання безпосередньо виражаються у тій чи іншій динаміці суспільного продукту: валового, кінцевого, чистого. Динаміка його зумовлюється або кількісним нарощуванням факторів виробництва, або їх якісним вдосконаленням.

    Залежно від цього економічний розвиток суспільства базується, є наслідком, супроводжується певним поєднанням двохтипівекономічногозростання: екстенсивноготаінтенсивного.

Екстенсивне зростання

Якщо розширення масштабів виробництва досяга¬ється за рахунок додаткового залучення матеріаль¬них, трудових та інших ресурсів на незмінній технічній, кваліфікаційній і т. д. основі, то має місце

екстенсивний тип економічного зростання.