Економічна діяльність та її результати. Економічне зростання суспільства, страница 13

—     між усіма фазами суспільного відтворення;

—     між економічним і соціальним зростанням і т. д.

Невчасне розв'язання економічних суперечностей гальмує процес суспільного виробництва, загострює його проблеми, зменшує резуль¬тати трудової діяльності, не сприяє досягненню поставленої мети або цілей, в основі яких лежать потреби та інтереси.

Потреби

Вихідною ідеєю для розуміння потреб є ідея люд¬ських нужд — почуттів невистачання чогось, необ¬хідності в чомусь. Система нужд багатоманітна і складна. Людина найперше має фізіологічні нужди

в харчуванні, одязі, житлі, теплі, безпеці і т. д.; також існують особисті, сімейні та ін. нужди.

    Якщо нужда набула специфічної форми у відповідності з культур¬ним рівнем і особистістю індивіда, то вона стала його потребою.

    Економічні потреби — це фактично попит у формі бажання на ма¬теріальні і духовні блага, об'єктивно необхідні для підтримання жит¬тєдіяльності і розвитку людини, соціальної групи, суспільства в ці¬лому. Це внутрішні мотиви функціонування і розвитку суспільного виробництва для досягнення конкретних економічних результатів. Тому визначні мислителі відносять потреби до ключових економічних категорій. Потреби виражають природу людини, об'єктивні умови її існування, є вихідною категорією відтворення.

   Потреби весь час змінюються разом із виробництвом: одні задо¬вольняються, нові виникають і тим самим стимулюють постійно тру¬дову діяльність людей. Це проявляється в економічному законі зрос¬тання потреб, який відображає внутрішньо необхідні, постійні зв'язки між виробництвом і споживанням, потребами і здібностями людей, новими потребами і можливостями їх задоволення.

Класифікація потреб може бути різноманітною, залежно від ви¬браного критерію. У механізмі відтворення розрізняють економічніпотреби, що відбивають відношення до праці і проявляються як необ¬хідність економії робочого часу, та соціальні, які стосуються проблем особистості — необхідності самореалізації, духовного та фізичного вдосконалення, творчої діяльності тощо.

     У системі економічних потреб виділяють виробничі, суспільні та особисті (фізичні, інтелектуальні, соціальні). За ступенем реалізації можна визначити абсолютні (максимально можливі), дійсні (реальні) та платоспроможні (досягнуті) потреби. Потреби бувають раціональ¬ні (від лат. гасіо — розум) і нераціональні: прагнення до споживаць¬кої психології, нечесної наживи, тіньової економічної діяльності і т. п. Тому держава має контролювати формування і розвиток потреб, щоб не допустити шкоди суспільству та окремим індивідуумам. Досягти соціально-економічного прогресу можливо тільки орієнтуючись на реалізацію все зростаючих здорових потреб та інтересів людини.

Інтереси

На темпи господарських перетворень і еволюцію виробничих відносин потреби впливають не без¬посередньо. Економічна поведінка індивіда, соці¬альної групи, колективу, суспільства визначається

економічними інтересами. Це форма вираження потреб суб'єктів — виробників і споживачів життєвих благ.

     Економічні інтереси — це усвідомлені потреби (умови) існуван¬ня різних суб'єктів господарювання, в яких відображається їх місце у системі суспільного виробництва. Інтереси виступають як форми вияву виробничих відносин і самі є структурною частиною соціально-економічних відносин. Сутність економічних інтересів полягає в ре¬ально націленому задоволенні потреб у засобах виробництва, робо¬чій силі, предметах особистого вжитку та ін. Інтереси є визначальною об'єктивною мотивацією діяльності людей, виражають рівень та дина¬міку задоволення потреб.

     У кожному суспільстві залежно від суб'єктів виробничих відно¬син складається система різноманітних видів економічних інтересів. Розрізняють, наприклад, загальнонародні, колективні й особисті інтер¬еси. Є інтереси відомчі, регіональні, національні, підприємців і найма¬них робітників, що характеризують потреби різних соціальних груп та ін. Інтереси також діляться: за часовими ознаками — на поточні  і перспективні; за важливістю — на корінні та другорядні. Залежно від об'єкта інтересів у процесі економічної діяльності формуються інтер¬еси майнові, фінансові, трудові.